Nariadenie vlády č. 105/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.

Čiastka 34/1949
Platnosť od 23.04.1949
Účinnosť od 23.04.1949

OBSAH

105.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. marca 1949

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa colného zákona zo dňa 14. júla 1927, č. 114 Sb.:


§ 1

Ustanovenia § 219, ods. 2 až 4 vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1927, č. 168 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa menia a znejú:

(2) Z tovaru pomenovaného v soznamoch A a B, ktoré sú uvedené v odseku 4, sa vyberá náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru a za monopolnú daň z liehu.

(3) Ak žiada strana výslovne, deklarujúc tovar, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vyrubí sa:

a) z tovaru vyrobeného z cukru sadz. čís. 19 alebo s prísadou tohto cukru náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru sadzbou všeobecnej dane z cukru platnou v čase vyclenia pre cukor určený na účely potravinárske;

b) z tovaru vyrobeného z liehu alebo s prísadou liehu náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva alkoholu sadzbou monopolnej dane z liehu platnou v čase vyclenia.

(4) Ak nežiada strana výslovne, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vyrubí sa stála náhradná dávka, ktorej sadzba sa zistí tak, že sa príslušná sadzba všeobecnej dane z cukru (za 100 kg) alebo monopolnej dane z liehu (za 1 hektolitrový stupeň), platná v čase vyclenia, násobí súčiniteľom uvedeným v týchto soznamoch:

A. Náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru.

Sadz.
čís.
Druh tovaruSúčiniteľ
pre výpočet
stálej náhrad-
nej dávky
Vyrubovacia
základňa
Tara pre vnútorné
obaly
ex 80Umelý med0.80100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 10%
ex 108Liehoviny s prísadou cukru (likéry, punče
atď.) okrem likérových krémov
0.30100 litrov 
Likérové krémy0.50
ex 112Limonády s prísadou cukru0.15
ex 114Cukrárske pečivo (torty, rolády a pod.),
perníky, suchary cukrom obaľované a
oblátky plnené
0.40100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
Ostatné pečivo s prísadou cukru0.20
ex 126Kakaový prášok s cukrom0.60pre debničky
15%,
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
ex 127Tabuľková čokoláda a čokoládové
výrobky, neplnené
0.60
Tabuľková čokoláda a čokoládové
výrobky, plnené
0.85
ex 130
a
ex 131
Plody a ich šupky (kôra citrónová, poma-
rančová atď.), alebo iné časti rastlín, kan-
dované alebo obaľované cukrom
0.60100 kg
vlastnej váhy
pre drevené
debničky 12%,
pre kartónové
obaly 7%
Ovocné sirupy0.60100 litrov 
Šťavy (mušty) z plodov, ovocia a bobulí,
mierne prisladené, na použitie priamo
ako nápoj
0.15
Ovocné kompóty s prísadou cukru0.25100 kg
vlastnej váhy
pre poháre
fľaše, hrnce
25%,
pre plechové
škatule 10%
Ostatné ovocné konzervy (napr. jamy,
marmelády, rosoly) s prísadou cukru
0.60
ex 131
a
ex 132
Cukrovinky (bonbóny, tiež šumivé, dražé,
dropsy, fondantový tovar, karamely,mar-
cipánový tovar, šumivé a pod. prášky na
prípravu nápojov a výrobky penové atď.)
okrem tureckého medu
0.85100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
Turecký med a tovar tragantový0.45
Detské múčky a podobné detské
poživatiny, s prísadou cukru
0.30pre plechové
škatule 10%
Kondenzované mlieko s prísadou cukru0.40 
Iné výrobky s prísadou cukru0.60

B. Náhradná dávka za monopolnú daň z liehu.

Sadz.
čís.
Druh tovaruSúčiniteľ
pre výpočet
stálej náhrad-
nej dávky
Vyrubovacia
základňa
Tara pre obaly
ex 108 *)Éter etylnatý, ak obsahuje viac než
10 objemových percent alkoholu
112.—

1.25
100 litrov
alebo
za každý
liter éteru
vo smesi
 
ex 109 Vína s prísadou alkoholu, ak majú viac
než 15, najviac však 22.5 objemových percent
alkoholu
7.50

1. —
100 kg vlast-nej váhy
alebo
100 litrov
alebo za každý
hektolitrový
stupeň
(liter) alkoholu nad
15% objemových
alkoholu vo víne
pre sudy 13%
ex
620**)
Éter etylnatý175.—100 kg
vlastnej váhy
pre sudy 20%
ex 630Liečivá obsahujúce alkohol, ak nemajú
viac než 15 objemových percent alkoholu
15.—100 litrov 
632Alkoholické aromatické tresti90.—
ex 633Voňavky a kozmetické prostriedky,
obsahujúce alkohol
90.—
*) Za alkohol obsiahnutý vo smesi sa vyberá okrem toho monopolná daň z liehu. Ak sa použije
k výpočtu náhradnej dávky súčiniteľ 112, berie sa za základ výpočtu monopolnej dane z liehu
10 hektolitrových stupňov za 100 l tovaru.
**) Za éter etylnatý na priemyslové účely sa nevyberá náhradná dávka, ak predloží strana povolenie
finančného referátu okresného národného výboru odoberať na priemyslové účely éter etylnatý, vyrobený
z liehu odobraného za sníženú predajnú cenu.

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.