Nariadenie č. 114/1949 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové.

Čiastka 37/1949
Platnosť od 10.05.1949
Účinnosť od 10.05.1949

OBSAH

114.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 29. apríla 1949,

ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 143, ods. 2 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 319 Sb., o zľudovení súdnictva:


§ 1

Na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové v prvej stolici všetky okresné súdy.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.