Zákon č. 227/1949 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe.

Čiastka 71/1949
Platnosť od 04.11.1949
Účinnosť od 04.11.1949

227.

Zákon

zo dňa 14. októbra 1949

o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Od začiatku študijného roku 1949/50 sa zriaďuje v Prahe Vysoká škola politických a hospodárskych vied.

§ 2.

(1) Vysoká škola politických a hospodárskych vied v Prahe má tri fakulty: hospodársku, politicko-diplomatickú a spoločenských náuk.

(2) Je oprávnená udieľať akademické hodnosti.

(3) Jej štatút vydá minister školstva, vied a umení nariadením.

(4) Študijné a skúšobné plány určí, ako aj študijné a skúšobné poriadky vydá minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými ministrami.

§ 3.

Vysoká škola politická a sociálna v Prahe, Vysoká škola vied hospodárskych (Vysoká škola obchodná) v Prahe a Vysoká škola sociálna v Brne sa rušia postupne od začiatku študijného roku 1949/50 začínajúc prvým ročníkom.

§ 4.

(1) Vláda môže prekladať profesorov vysokých škôl uvedených v § 3 na iné vysoké školy (fakulty) alebo ich prevádzať do iného odboru verejnej správy.

(2) Minister školstva, vied a umení môže slučovať akademické úrady vysokých škôl uvedených v § 3, poprípade ich včleňovať do akademických úradov iných vysokých škôl (fakúlt) alebo ich inak organizovať.

§ 5.

Minister školstva, vied a umení urobí opatrenie, aby doterajší poslucháči vysokých škôl, ktoré sa podľa tohto zákona rušia, mohli dokončiť začaté štúdia, najneskoršie však do konca študijného roku 1952/53, alebo prestúpiť na iné vysoké školy (fakulty).


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.