Vyhláška č. 292/1949 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.

Čiastka 91/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

292

Vládna vyhláška

zo dňa 10. novembra 1949

o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.

Podľa § 1 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 66 Sb., o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, vyhlasujem:


Podľa uznesenia vlády Československej republiky zo dňa 18. októbra 1949 a so súhlasom prezidenta republiky vykonávajú sa nižšie uvedené medzinárodné dohovory predtým, než s nimi vysloví súhlas Národné zhromaždenie:

a) Protokol zo dňa 10. októbra 1949 o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode s účinnosťou od 1. januára 1950, pričom minister financií po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu určí a vo Sbierke zákonov vyhlási, ktoré z colných ústupkov obsiahnutých v prílohe A, listine X (Československo) tohto Protokolu a ktorým dňom nadobúdajú účinnosť,

b) Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa pozmeňuje článok XXVI Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,

c) Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa nahradzuje listina I (Austrália) Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,

d) Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa nahradzuje listina VI (Ceylon) Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,

e) Tretí protokol zo dňa 13. augusta 1949 o opravách k Všeobecnej dohode o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,

f) Prvý protokol zo dňa 13. augusta 1949 o zmenách Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu.

V prílohe Sbierky zákonov*) sa uverejňujú v anglickom aj francúzskom pôvodnom znení ako aj v preklade rámcové časti všetkých vyššie uvedených dohovorov a v pôvodnom znení anglickom ako aj v preklade príloha Protokolu uvedeného pod písm. a) listina X - Československo; inak pôvodné znenia všetkých dohovorov boly vydané Spojenými národmi, Lake Succes, New York.


Zápotocký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 872.