Zákon č. 70/1949 Zb.Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do31.03.1952
Účinnosť od 01.04.1949 do31.03.1952
Zrušený 4/1952 Zb.

70.

Zákon

zo dňa 23. februára 1949

o Štátnom zdravotníckom ústave.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Zo Štátneho zdravotného ústavu Československej republiky, zriadeného zákonom zo dňa 12. októbra 1925 č. 218 Sb., o zriadení, pôsobnosti a organizácii Štátneho zdravotného ústavu Československej republiky a Štátneho zdravotne - sociálneho ústavu, zriadeného zákonom zo dňa 11. mája 1939, č. 101 Sl. z., o Štátnom zdravotne -sociálnom ústave, zriaďuje sa Štátny zdravotnícky ústav (ďalej len „ústav“).

§ 2

(1) Ústav koná ako složka štátnej zdravotnej správy odborne vedecké, výskumné, vyšetrovacie, kontrolné a iné odborné práce v odbore zdravotníctva, potrebné pre vedenie, vykonávanie a kontrolu jednotnej zdravotníckej politiky. Jeho úlohou je najmä

a) vykonávať pre štátnu zdravotnú správu so zdravotníckeho hľadiska

1. výskumy, prieskumy a vyšetrovania, potrebné na zaistenie zdravia ľudí, zvierat a rastlín vo vzájomnej spojitosti života,

2. výskum a kontrolu životného prostredia s osobitným zreteľom na základné prírodné podmienky a ich vplyv na život,

3. biologický výskum výživy a kontrolu poživatín a predmetov potreby,

4. výskum a kontrolu liečiv;

b) vzdelávať a odborne cvičiť zdravotníckych pracovníkov pre verejnú zdravotnú službu;

c) zúčastniť sa v zdravotníckej výchove ľudu, najmä v odbore ochrannej zdravotnej starostlivosti.

(2) Vláda môže nariadením podľa potreby pre plnenie niektorých z úloh, uvedených v odseku 1, zriadiť osobitné štátne ústavy v odbore zdravotníctva alebo doterajšie verejné ústavy s pôsobnosťou v odbore zdravotníctva s ústavom slúčiť a podľa toho upraviť jeho úlohy.

§ 3

(1) Štátny zdravotnícky ústav má hlavný ústav v Prahe, oblastný ústav pre Slovensko v Bratislave a pobočky.

(2) Pobočky sa zriaďujú najmä v sídlach lekárskych fakúlt a ich pobočiek a v sídlach krajských národných výborov, a to prípadne len pre niektorý z odborov činnosti ústavu. Pobočky zriaďuje a zrušuje minister zdravotníctva po dohode s ministrom financií.

§ 4

(1) Hlavný ústav, oblastný ústav a pobočky sa podľa hlavných odborov svojej činnosti členia na odbory. Každý odbor má potrebný počet oddelení. Jednotlivé odbory sú s odbornej stránky vedené samostatne. V čele každého odboru je prednosta, ktorého ustanovuje minister zdravotníctva.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zabezpečí vhodnými opatreniami, aby jednotlivé odbory hlavného ústavu, oblastného ústavu a pobočiek postupovaly jednotne vo veciach, kde to treba. Prednostovia odborov hlavného ústavu svolávajú podľa potreby porady prednostov odborov a oddelení ústavu, ktorých sa určitá vec dotýka, a môžu na podklade výsledku týchto porád navrhovať Ministerstvu zdravotníctva opatrenia podľa prvej vety. Podrobnosti upraví organizačný poriadok (§ 6).

(3) Hlavný ústav a oblastný ústav sú s administratívnej a hospodárskej stránky samostatné a spravujú ich riaditelia, ktorých ustanovuje minister zdravotníctva. Organizačný poriadok (§ 6) upraví ich vzájomný pomer, najmä vo veciach, ktoré vyžadujú jednotný postup.

(4) Pri pobočkách poveruje minister zdravotníctva prednostu niektorého z ich odborov ich správou s administratívnej a hospodárskej stránky.

§ 5

Okrem prednostov odborov a oddelení a riaditeľov (§ 4) vykonáva práce, spojené s plnením úloh ústavu, potrebný počet ďalších odborných a iných zamestnancov. Zamestnanci ústavu tvoria samostatný osobný stav, a o ich služobných a platových pomeroch platia predpisy o príslušnej kategórii štátnych zamestnancov. Asistenti ústavu sú postavení na roveň vysokoškolským asistentom.

§ 6

Podrobné predpisy o organizácii a správe ústavu (organizačný poriadok) vydá minister zdravotníctva nariadením so zreteľom na to, aby bola zabezpečená odborná spolupráca ústavu s vysokými školami.

§ 7

(1) Ústav vykonáva na žiadosť orgánov verejnej správy, Ústrednej národnej poisťovne a ich organizačných složiek a iných právnických a fyzických osôb výkony v medziach svojej činnosti (§ 2, ods. 1), pokiaľ to nie je na ujmu plnenia jeho úloh voči štátnej zdravotnej správe. Ministerstvo zdravotníctva upraví podrobnosti smernicami.

(2) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v Úradnom liste, v ktorých prípadoch, za akých podmienok a v akej výške vyberá ústav od strán (odsek 1) za svoje výkony poplatky.

§ 8

Ústav je podriadený Ministerstvu zdravotníctva.

§ 9

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, pokračuje ústav v činnosti Štátneho zdravotného ústavu Československej republiky; Štátny zdravotne - sociálny ústav sa stáva jeho oblastným ústavom. Pobočky obidvoch doterajších ústavov sa stávajú pobočkami ústavu.

§ 10

(1) Zrušuje sa platnosť, prípadne používateľnosť, všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä zákona č. 218/1925 Sb. a zákona č. 101/1939 Sl. z., v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

(2) Pokiaľ nenadobudnú účinnosť predpisy, vydané na vykonanie tohto zákona, postupuje sa primerane podľa predpisov, vydaných na vykonanie zákonov, uvedených v odseku 1.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.