Zákon č. 136/1949 Zb.Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949
Účinnosť od 28.02.1949

OBSAH

136

Zákon

zo dňa 11. mája 1949,

ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Lehoty na zaplatenie ročných poplatkov (§ 114 patentového zákona) za patenty, konfiškované dekrétom prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov a Maďarov, ako i zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa, nariadením Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako i zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich, alebo dekrétom prezidenta republiky zo dňa 25. októbra 1945, č. 108 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (ďalej len „konfiškované patenty“), sa predlžujú do uplynutia 6 mesiacov odo dňa, keď

a) patent bol pridelený,

b) bol zriadený národný podnik z majetkovej podstaty, ktorej súčasťou patent bol,

c) patent bol začlenený do národného podniku, alebo

d) patent bol prevedený do majetkovej podstaty podniku pre zahraničný obchod alebo medzinárodné zasielateľstvo;

pri patentoch, s ktorými bolo naložené niektorým zo spôsobov, uvedených pod písmenom a) až d) pred účinnosťou tohto zákona, do uplynutia 6 mesiacov odo dňa začiatku jeho účinnosti, vždy však najdlhšie do uplynutia ochrannej doby patentu podľa príslušných predpisov.

(2) Ak nebude s konfiškovaným patentom, za ktorý neboly zaplatené sročné ročné poplatky, naložené niektorým zo spôsobov, uvedených v odseku 1, písm. a) až d) do dňa, keď uplynie ochranná doba podľa príslušných predpisov, zaniká ku dňu jej uplynutia.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 28. februára 1949; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.