Nariadenie vlády č. 163/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

OBSAH

163.

Vládne nariadenie

zo dňa 24. mája 1949,

ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 2 zákona zo dňa 9. apríla 1946, č. 100 Sb., ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty:


§ 1.

V Košiciach a v Banskej Bystrici sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty univerzity v Bratislave.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.