Nariadenie vlády č. 28/1949 Zb.Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů

(v znení č. 112/1949 Zb.)

Čiastka 11/1949
Platnosť od 20.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 10.05.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

28.

Vládní nařízení

ze dne 15. února 1949

o zdravotních referátech krajských národních výborů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

U každého krajského národního výboru se zřizuje zdravotní referát. Zdravotní referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Zdravotní referát obstarává krajskou správu ve věcech zdravotních; při tom dbá o rozvinutí všech složek zdravotní péče tak, aby se každému dostalo ústavou zaručené ochrany zdraví a aby se soustavně zvyšovala zdravotní úroveň všeho lidu.

(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zdravotní referát ve svém oboru zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. organisuje provádění zdravotnického výzkumu a soustavně sleduje zdravotní poměry v kraji;

3. pečuje všeobecně o hygienu životního prostředí;

4. organisuje a podle povahy úkolů i provádí ochrannou a léčebnou péči o zdraví lidu se zvláštním zřetelem na zdraví pracujícího lidu, matek a dětí a na otázky populace;

5. bojuje proti nemocem přenosným a sociálním;

6. stará sa o ochranu zdravia ľudí pred chorobami prenosnými so zvierat na ľudí;

7. dozírá na provoz zdravotnických středisek (ústavů národního zdraví a ambulatorií) a léčebných a ošetřovacích ústavů, včetně ústavů a zařízení lázeňských, a koordinuje jejich činnost;

8. spravuje oblastní nemocnice a státní odborné ústavy léčebné a ošetřovací;

9. pečuje o zdravotní výchovu lidu;

10. organizuje dozor na výživu ľudu so stránky zdravotnej, zahrnujúc v to prehliadku mäsa a ostatnú zdravotnú kontrolu poživatín živočíšneho pôvodu;

11. pečuje o výběr, zvyšování odborné úrovně a účelné rozmístění zdravotnických pracovníků a vyřizuje věci spojené s výkonem jejich činnosti;

12. dozírá na distribuci léčiv a jiných zdravotnických potřeb.

(3) Zdravotní referát provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.

§ 3

Ministerstvo zdravotnictví vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti zdravotního referátu.

§ 4

(1) Pomocným a poradním orgánem krajského národního výboru pro věci zdravotní je zdravotní komise, která při plnění svého úkolu pečuje zejména o koordinaci činnosti všech nositelů zdravotní péče v kraji a o přípravu návrhu zdravotnického plánu.

(2) Zdravotní komise má podle potřeby 5 až 9 členů a stejný počet náhradníků, které volí plenární zasedání krajského národního výboru především z řad odborníků. Volitelni jsou též zaměstnanci krajského národního výboru. Při volbě je nutno pamatovati zejména též na zastoupení jednotné odborové organisace, Ústřední národní pojišťovny a vojenské správy (zdravotnické služby).

(3) Předsedou zdravotní komise je zdravotní referent, jejím tajemníkem přednosta zdravotního referátu.

§ 5

Dnem 20. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru zdravotním (§ 2), kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectvo zdravotnictví, pověřenectvo průmyslu a obchodu a pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. února 1949; provedou je ministři zdravotnictví a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.