Nariadenie č. 165/1949 Zb.Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

OBSAH

165.

Nariadenie ministerky výživy

zo dňa 24. júna 1949,

ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú.

Ministerka výživy nariaďuje podľa § 11, ods. 1 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami:


§ 1.

Dňom 30. júna 1949 vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným v Prahe, a zanikajú:

1. Kooperatíva, nákupná jednota hospodárskych družstiev v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením v Prahe,

2. „Moragro“, jednota hospodárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným v Brne,

3. Centrálne hospodárske skladište v Opave, obchodné ústredie sliezskych hospodárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením,

4. Laktotechna, jednota mliekárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným v Brne,

5. Distributíva, nákupná a predajná jednota v Prahe, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným,

6. Sväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť v Bratislave,

7. Slobod, Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev v Bratislave,

8. Sväz mliekárskych družstiev pre Slovensko v Bratislave,

9. Paperod, družstvo pre priemyslové spracovanie a speňažovanie peria, Bratislava,

10. Drom, družstvo pre obchod s mliekom a mliečnymi výrobkami v Bratislave.

§ 2.

Dňom 30. júna 1949 sa zrušujú:

1. Poľnohospodárske ústredie pre speňažovanie dobytka pre Čechy, spoločnosť s r.o. v Prahe,

2. Poľnohospodárske ústredie pre speňažovanie dobytka na Morave, a.s.,

3. Agrasol, akciová poľnohospodárska tržbová a priemyslová spoločnosť v Prahe,

4. Laktos, obchodná spoločnosť mliekárskych družstiev, akc. spol. v Prahe,

5. Perut, poľnohospodárska akciová spoločnosť pre speňaženie peria.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. júna 1949.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.