44.

Zákon

zo dňa 22. februára 1949

o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Časť prvá.

Poddôstojníci vojska z povolania.

§ 1.

(1) Poddôstojníci vojska z povolania (ďalej len „poddôstojníci z povolania") sú poddôstojníci, ktorí vykonávajú vojenskú službu ako svoje povolanie na podklade verejnoprávneho služobného pomeru.

(2) Služobný pomer poddôstojníka z povolania vzniká prijatím. Podrobnosti o prijatí, najmä o jeho spôsobe a podmienkach, upraví Ministerstvo národnej obrany. Pokiaľ tento zákon alebo predpisy vydané podľa neho neustanovia inak, vzťahujú sa na služobný pomer poddôstojníkov z povolania predpisy o služobnom pomere dôstojníkov z povolania.

§ 2.

(1) Osoba, ktorá bola prijatá za poddôstojníka z povolania, je povinná konať vojenskú činnú službu za čas 5 rokov od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po nastúpení služby v pomere poddôstojníka z povolania, a ak je dňom nastúpenia prvý deň v mesiaci, od tohto dňa.

(2) Za poddôstojníka z povolania môže byť prijatá i osoba, ktorá má ešte záväzok na ďalšiu činnú službu podľa branného zákona.

(3) Ak prevzala vojenská osoba podľa príslušných predpisov za odborné školenie, poskytnuté jej vojenskou správou, záväzok na ďalšiu činnú službu, stane sa v prípade úspešného ukončenia školenia dňom nastúpenia tejto ďalšej činnej služby poddôstojníkom z povolania a splní prevzatý záväzok v služobnom pomere poddôstojníka z povolania.

(4) Ministerstvo národnej obrany určí služobným predpisom

a) služobné povinnosti poddôstojníkov z povolania,

b) čas služby, ktorý po prijatí za poddôstojníka z povolania je skúšobným časom, a podmienky, podľa ktorých možno poddôstojníka z povolania v tomto čase prepustiť,

c) podmienky, podľa ktorých možno zbaviť poddôstojníka z povolania predčasne záväzku podľa odseku 1.

§ 3.

(1) Poddôstojníci z povolania vykonávajú nižšie veliteľské alebo odborné funkcie vo vojsku v stálom styku s mužstvom, s ktorým nesú všetku námahu vojenskej služby.

(2) Poddôstojníci z povolania sú povinní nosiť v službe výstroj, vydaný vojenskou správou. Pokiaľ neustanoví Ministerstvo národnej obrany pre niektorí prípady výnimky, sú povinní bývať vo vojenských objektoch (kasárňach) a stravovať sa spoločne s mužstvom.

§ 4.

(1) Na platové pomery poddôstojníkov z povolania vzťahujú sa, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, príslušné ustanovenia zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platový zákon), v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, o vojenských gážistoch mimo služobnej triedy, a príslušné ustanovenia predpisov, vydaných podľa uvedeného zákona.

(2) Služobné miesta poddôstojníkov z povolania sa systematizujú v rámci určenej normálnej potreby síl, a to

a) služobné miesta staršinov Ib platovej stupnici,

b) služobné miesta rotných v II. platovej stupnici,

c) služobné miesta čatárov v III. platovej stupnici.

(3) Staršinom vo výslužbe, povolaným prechodne na výkon činnej služby, prislúcha služné podľa platovej stupnice Ia, ak boly ich odpočivné platy vymerané zo služného podľa tejto stupnice (štábni praporčíci).

(4) Systemizáciu služobných miest poddôstojníkov z povolania ustanoví vláda.

(5) Pre poddôstojníkov z povolania, ktorí vo vojenskej činnej službe dokončili niektorú dvojročnú vojenskú odbornú školu, s výnimkou škôl elévskych, učňovských a vojenskej hudobnej školy, systemizujú sa služobné miesta len v platovej stupnici Ib a II.

(6) Za najnižšiu platovú stupnicu sa u poddôstojníkov z povolania považuje pre započítanie služobného času platová stupnica III.

§ 5.

(1) Poddôstojníci z povolania majú nárok na naturálne náležitosti ako vojenské osoby z počtu mužstva podľa príslušných predpisov, pokiaľ tento zákon alebo predpisy vydané podľa neho neurčia inak. Platia však náhradu

a) za stravovanie vo výške sumy určenej podľa príslušných služobných predpisov na opatrenie potravín pre prípravu stravy pre vojenský útvar, ktorému sú pridelení,

b) za opotrebenie služobného výstroja vo výške, určenej Ministerstvom národnej obrany.

(2) Na bývanie vo vojenských objektoch (kasárňach) podľa § 3, ods. 2, druhej vety vzťahujú sa príslušné predpisy o naturálnom ubytovaní, platné pre poddôstojníkov. Poddôstojníkom z povolania, ktorým vojenská správa neposkytne naturálne ubytovanie podľa predchádzajúcej vety, prislúcha peňažná náhrada, ktorej výšku určí Ministerstvo národnej obrany po dohode s Ministerstvom financií.

(3) Peňažná náhrada podľa odseku 2 prislúcha ženatým poddôstojníkom z povolania tiež v čase, na ktorý sú zo služobných dôvodov dočasne odlúčení od rodiny, i keď sú v novom služobnom pôsobišti ubytovaní vo vojenskom objekte (kasárňach).

(4) Náležitosti podľa odsekov 1 až 3 nemôžu byť zexekvované, ani dohovorom založené alebo postúpené, ani nepodliehajú administratívnym srážkam. Nepodliehajú tiež dani zo mzdy.

(5) O vedľajších náležitostiach poddôstojníkov z povolania platia predpisy vydané pre rotmajstrov (§ 15) podľa §§ 147 a 148 platového zákona. Pokiaľ im neprislúchajú už podľa týchto predpisov, majú poddôstojníci z povolania nárok na vedľajšie náležitosti podľa príslušných ustanovení vládnych nariadení, vydaných na podklade ustanovení § 3 zákona zo dňa 31. mája 1932, č. 83 Sb., o úprave náležitostí vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im, čo do náležitostí, na roveň postavených, ako i o zaopatrení ďalejslúžiacich.

§ 6.

Pre poddôstojníkov z povolania a ich rodinných príslušníkov platia predpisy o vojenskej nemocenskej starostlivosti, vzťahujúce sa na rotmajstrov (§ 15) a ich rodinných príslušníkov.

§ 7.

Služobný pomer poddôstojníkov z povolania sa končí:

1. vymenovaním za dôstojníkov z povolania,

2. prevedením do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby,

3. preložením do zálohy,

4. stratou československého občianstva,

5. odňatím hodnosti,

6. úmrtím.

§ 8.

Poddôstojníci z povolania môžu byť vymenovaní za dôstojníkov z povolania v niektorej zo služobných kategórií III. služobnej triedy, ak konali službu ako poddôstojníci z povolania najmenej 10 rokov. Ministerstvo národnej obrany ustanoví služobným predpisom, v ktorých prípadoch a za akých podmienok môže byť také vymenovanie vykonané i pred uplynutím desaťročného obdobia, ustanoveného v predchádzajúcej vete.

§ 9.

(1) Poddôstojníci z povoania, ktorí už nemajú záväzok voči vojenskej činnej službe (§ 2, ods. 1),

a) preložia sa do zálohy, ak o to požiadajú,

b) môžu byť na svoju žiadosť alebo z úradnej moci prevedení do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby a preložení do zálohy.

(2) Čas strávený a započítateľný v pomere poddôstojníka z povolania hodnotí sa v novom služobnom pomere po prevode podľa odseku 1, písm. b) vždy ako čas strávený a započítateľný v tomto novom služobnom pomere.

(3) Vláda vydá nariadením podrobné predpisy na vykonanie odseku 1, písm. b), najmä o tom, na ktorých služobných (pracovných) miestach, pokiaľ nejde o miesta, ktoré sa podľa zákonných ustanovení doplňujú zo zamestnancov nižších kategórií alebo ktoré sa obsadzujú povýšením z nižšej platovej stupnice, budú poddôstojníci z povolania umiesťovaní prednostne.

§ 10.

Predpisy o odpočivných (zaopatrovacích) platoch rotmajstrov (§ 15), po prípade pozostalých po nich platia i pre poddôstojníkov z povolania a pozostalých po nich, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 11.

(1) Poddôstojníkovi z povolania, ktorého služobný pomer skončil preložením do zálohy na vlastnú žiadosť, prislúcha odstupné, pokiaľ nejde o prípad uvedený v odseku 2, ak konal službu v pomere poddôstojníka z povolania za čas

a) aspoň 5 rokov, avšak kratší ako 10 rokov, vo výške päťnásobku mesačného služného, ktoré mu naposledy prislúchalo,

b) aspoň 10 rokov, vo výške desaťnásobku mesačného služného, ktoré mu naposledy prislúchalo.

(2) Nárok na odstupné nemá poddôstojník,

a) ktorý sa prevádza do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby [§ 9, ods. 1, písm. b)],

b) ktorému boly priznané odpočivné platy (§ 10),

c) ktorý bol odsúdeným, ak je s odsúdením spojená strata spôsobilosti na dosiahnutie verejných úradov alebo ak bola rozsudkom vyslovená strata hodnosti.

(3) Dĺžkou času, rozhodného pre ustanovenie výšky odstupného podľa odseku 1, sa rozumie čas, strávený v pomere poddôstojníka z povolania, ak nebol podľa príslušných predpisov vylúčený zo započítania pre zvýšenie služného.

(4) vyplatenie odstupného podľa odseku 1 nevylučuje povinnosť vojenskej správy na vydanie súm podľa príslušných predpisov o prestupoch v sociálnom poistení.

(5) Poddôstojník z povolania, ktorý bol preložený do zálohy s odstupným, je povinný vrátiť odstupné,

a) ak bude opätne prijatý za poddôstojníka z povolania alebo

b) ak vstúpi po preložení do zálohy s odstupným do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby.

Podrobnosti o spôsobe vrátenia odstupného ustanoví v prípadoch podľa písm. a) predchádzajúcej vety Ministerstvo národnej obrany, v prípadoch podľa písm. b) Ministerstvo financií.

(6) Ak sa príjme za poddôstojníka z povolania osoba, ktorá bola z pomeru ďalejslúžiaceho poddôstojníka preložená do zálohy s odbavkom, platí ustanovenie odseku 5 obdobne.

§ 12.

(1) Pre poddôstojníkov z povolania platí len časť I zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 154 Sb., o vojenskom poriadkovom a kárnom práve, ako i o odňatí vojenskej hodnosti a preložení do výslužby správnym konaním, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, s výnimkou ustanovení § 4, ods. 1, 6 a 7 o treste odňatia hodnosti.

(2) O oslobodzovaní poddôstojníkov z povolania od výkonu služby platia príslušné predpisy o dôstojníkoch z povolania. Pokiaľ Ministerstvo národnej obrany neustanoví služobným predpisom inak, poddôstojník z povolania za čas oslobodenia od výkonu služby nenosí výstroj vydaný vojenskou správou, nebýva vo vojenských objektoch (kasárňach), nestravuje sa spoločne s mužstvom (§ 3, ods. 2) a nemá národk na náležitosti podľa § 5.

§ 13.

(1) Minister národnej obrany môže správnym opatrením poddôstojníka z povolania, ak je jeho ďalšie ponechanie v činnej službe na ujmu dôležitých vojenských alebo iných štátnych záujmov, prepustiť z činnej služby,

1. ak sú splnené podmienky pre preloženie do výslužby alebo do zálohy s odbavkom (§§ 2 a 5, ods. 2, č. 1 a 2 zákona zo dňa 17. februára 1922, č. 76 Sb., o vojenských požitkoch zaopatrovacích),

a) odňať mu hodnosť a preložiť ho do zálohy s odpočivnými platmi alebo do zálohy s odbavkom alebo

b) odňať mu hodnosť a preložiť ho do zálohy bez nároku na odpočivné platy (odbavok),

2. ak nie sú však splnené podmienky pre preloženie do výslužby alebo do zálohy s odbavkom,

a) preložiť ho do zálohy s odstupným (odsek 3) alebo

b) odňať mu hodnosť a preložiť ho do zálohy s odstupným (odsek 3) alebo bez neho.

(2) Opatrenie podľa odseku 1 robí minister národnej obrany na návrh osobitnej komisie. Podrobné predpisy o tejto komisii, najmä o jej složení a jej pôsobnosti, vydá Ministerstvo národnej obrany.

(3) O výške odstupného podľa odseku 1, č. 2 platí obdobne ustanovenie § 11, ods. 1, pričom však odstupné neprislúcha, ak nebol splnený záväzok podľa § 2, ods. 1.

§ 14.

(1) Po skončení služobného pomeru preložia sa poddôstojníci z povolania, pokiaľ sa neprekladajú do výslužby, do zálohy ako poddôstojníci (príslušníci mužstva) v zálohe.

(2) O brannej povinnosti poddôstojníkov vo výslužbe platia obdobne príslušné predpisy o brannej povinnosti dôstojníkov vo výslužbe.

Časť druhá.

Opatrenia o ďalejslúžiacich poddôstojníkoch a rotmajstroch.

§ 15.

Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o rotmajstroch, rozumejú sa tým doterajší vojenskí gážisti mimo služobnej triedy (rotmajstri, štábni rotmajstri, praporčíci a štábni praporčíci).

§ 16.

Od dňa začiatku účinnosti tohto zákona nemožno

a) prijímať vojenské osoby za ďalejslúžiacich poddôstojníkov podľa § 19, druhej vety branného zákona,

b) vymenovať alebo povyšovať rotmajstrov.

§ 17.

(1) Ďalejslúžiaci poddôstojníci, ktorí v deň začiatku účinnosti tohto zákona ešte nesplnili záväzok na ďalšiu činnú službu podľa branného zákona, môžu byť na svoju žiadosť, podanú v lehote, ktorú určí Ministerstvo národnej obrany, prijatí za poddôstojníkov z povolania. Ak sa tak stane, zaniká dňom prijatia ich povinnosť splniť záväzok na ďalšiu činnú službu, ktorý vzali na seba ako ďalejslúžiaci poddôstojníci. Do času činnej vojenskej služby, ktorou sú povinní ako poddôstojníci z povolania (§ 2, ods. 1), a pre povýšenie započítava sa služba v pomere ďalejslúžiacich poddôstojníkov tak, ako keby bola strávená celá v služobnom pomere poddôstojníkov z povolania. Tento čas tvorí tiež základ pre určenie stupňa služného v príslušnej platovej stupnici, ak z celkového započítania predchádzajúcej služby podľa príslušných predpisov nevyplýva výhodnejšie platové zaradenie.

(2) Ďalejslúžiaci poddôstojníci, ktorí v deň začiatku účinnosti tohto zákona nesplnili záväzok na ďalšiu činnú službu podľa branného zákona a nepožiadajú o prijatie za poddôstojníkov z povolania, alebo ktorých žiadosti nebude vyhovené, posudzujú sa behom času, cez ktorý plnia zaväzok, ktorý prevzali ako ďalejslúžiaci poddôstojníci, ako poddôstojníci z povolania. Cez tento čas nemôžu byť povýšení a prislúchajú im služobné príjmy podľa služného najnižšieho stupňa platovej stupnice, odpovedajúcej ich hodnosti. Prvý príspevok na zadováženie predpísaného výstroja im neprislúcha. Nasledujúcim dňom po dni, ktorým sa končí ďalšia činná služba, pre ktorú sa zaviazali ako ďalejslúžiaci poddôstojníci, preložia sa do zálohy ako poddôstojníci v zálohe a posudzujú sa, ako keby celý záväzok na ďalšiu činnú službu splnili v pomere ďalejslúžiacich poddôstojníkov.

(3) U ďalejslúžiacich poddôstojníkov, ktorí podali žiadosť o prijatie za poddôstojníkov z povolania podľa odseku 1 a u ktorých záväzok pre ďalšiu činnú službu skončí skôr, než bolo rozhodnuté o ich žiadosti, platí, že záväzok trvá až do rozhodnutia o žiadosti. Ak sa rozhodne o ich prijatí kladne, upraví sa ich pomer podľa odseku 1, ak nebudú prijatí, preložia sa do zálohy podľa odseku 2, štvrtej vety.

(4) Vojenské osoby, ktoré pred dňom začiatku účinnosti tohto zákona prevzaly záväzok na ďalšiu činnú službu vzhľadom na to, že im vojenská správa poskytla odborné školenie, môžu, pokiaľ ukončily alebo ukončia toto školenei úspešne, žiadať, aby boly prijaté za poddôstojníkov z povolania. Ak budú prijaté, upraví sa ich pomer obdobne podľa odseku 1, ak nebudú prijaté alebo ak nepožiadajú o prijatie podľa predchádzajúcej vety, splnia záväzok pre ďalšiu činnú službu v pomere, upravenom obdobne podľa odseku 2, pričom sa však po splnení záväzku pri preložení do zálohy posudzujú, ako keby k vykonanej úprave nebolo došlo. Pokiaľ podľa odseku 1 alebo 2 je rozhodný čas strávený v pomere ďalejslúžiaceho poddôstojníka, rozumie sa ním v prípadoch upravených v tomto odseku čas, behom ktorého bol plnený prevzatý záväzok na ďalšiu činnú službu. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie je dotknutá povinnosť na zákonitú prezenčnú službu.

(5) Pokiaľ sa proti osobe, na ktorú sa vzťahuje niektorí z ustanovení odsekov 1 až 4, vedie súdne trestné konanie, možno o jej prijatí za poddôstojníka z povolania podľa odseku 1 alebo 3 rozhodnúť až po právoplatnom skončení súdneho trestného konania.

§ 18.

(1) Rotmajstri z povolania môžu byť vymenovaní za poddôstojníkov z povolania, ak nie je tu dôvod, ktorý vymenovanie vylučuje (§ 23, ods. 1).

(2) Podľa odseku 1 môžu byť vymenovaní

a) štábni praporčíci a praporčíci za poručíkov,

b) štábni rotmajstri a rotmajstri, narodení pred 1. januárom 1909, za poručíkov,

c) štábni rotmajstri a rotmajstri, narodení po 31. decembri 1908, za podporučíkov

a ustanovení za čakateľov v služobných kategóriach III. služobnej triedy.

(3) Štábni rotmajstri a rotmajstri, ktorí budú podľa predchádzajúceho odseku vymenovaní za poručíkov alebo za podporučíkov, sa platove zaradia tak, ako keby boli dňom, predchádzajúcim deň vymenovania, povýšení na praporčíkov.

(4) Po ukončení čakateľského pomeru sa udelí osobám, uvedeným v odseku 2, písm. a) a b), služobné miesto v 8. platovej stupnici a osobám, uvedeným v odseku 2, písm. c), služobné miesto v 9. platovej stupnici.

§ 19.

(1) Rotmajstri z povolania v hodnostiach praporčíkov, štábnych rotmajstrov alebo rotmajstrov, môžu byť na svoju žiadosť prijatí za poddôstojníkov z povolania podľa časti prvej. Ak budú prijatí, prizerá sa na čas strávený v služobnom pomere rotmajstra z povolania a v predchádzajúcom pomere ďalejslúžiaceho poddôstojníka, ako keby bol strávený v pomere poddôstojníka z povolania podľa tohto zákona.

(2) Rotmajstri, ktorí budú prijatí za poddôstojníkov z povolania podľa odseku 1, budú zároveň vymenovaní za staršinov.

(3) Praporčíci z povolania, prijatí za poddôstojníkov z povolania, podržia služné podľa doterajšej platovej stupnice, štábni rotmajstri a rotmajstri sa platove zaradia tak, ako keby boli dňom, predchádzajúcim deň vymenovania, povýšení na praporčíkov.

§ 20.

(1) Rotmajstri z povolania môžu byť na svoju žiadosť alebo z úradnej moci prevedení do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby, pričom sa zaradia, pokiaľ podľa príslušných predpisov ich doterajšie platové zaradenie pri prevode do kategorií, ktorých platové pomery sú upravené obdobne podľa platových pomerov rotmajstrov, nezostáva zachované, spôsobom, ktorý určí vláda nariadením.

(2) V platových stupniciach, do ktorých budú rotmajstri z povolania prevedení podľa odseku 1, prislúcha im službné rovnajúce sa ich doterajšiemu služnému, a ak v novej platovej stupnici niet takého služného, služné najbližšie vyššie. Ustanovenie § 17, ods. 5 platového zákona platí tu obdobne.

(3) Pokiaľ by u rotmajstra z povolania, prevedeného podľa odsekov 1 a 2, súčet služného, činovného, platového prídavku a vojenského prídavku, prislúchajúceho naposledy v pomere rotmajstra, bol vyšší ako súčet služného, činovného a platového prídavku a prípadného prídavku podľa § 37, ods. 2 vl. nar. zo dňa 17. decembra 1946, č. 3 Sb., z roku 1947, ktorým sa upravujú niektoré otázky organizácie a služobné a platové pomery Sboru uniformovanej väzenskej stráže, prislúchajúceho po prevode, náleží na čas jednoho roku rozdiel ako vyrovnávací prídavok. Vyrovnávací prídavok sa zmenší pri každom zvýšení služného, činovného alebo platového prídavku, vynímajúc úpravu činovného v dôsledku zmeny skupiny miest činovného, o čiastku prípadného celkového zvýšenia.

(4) O prevedení podľa odseku 1 rozhoduje, ak ide o prevedenie do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy, Ministerstvo národnej obrany, inak Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 21.

(1) Rotmajstri z povolania, ktorí nebudú vymenovaní za dôstojníkov z povolania, ani prijatí za poddôstojníkov z povolania, ani prevedení do služobného pomeru občianskych zamestnancov vojenskej správy alebo do inej verejnej služby (§§ 18-20), preložia sa do výslužby, po prípade do zálohy s odbavkom podľa zákona č. 76/1922 Sb. Ministerstvo národnej obrany môže v prípadoch hodných zreteľa so súhlasom vlády preložiť takéto osoby do výslužby, i keď nesplňujú podmienky ustanovené zákonom č. 76/1922 Sb.

(2) Rotmajstri z povolania, ktorí nebudú vymenovaní za dôstojníkov z povolania podľa ustanovenia § 18, nadobudnú hodnosti staršinu.

§ 22.

(1) Rotmajstri vo výslužbe môžu byť vymenovaní za poručíkov vo výslužbe, ak niet tu dôvodu, ktorý vymenovanie vylučuje (§ 23, ods. 1), pričom sa ich doterajšie odpočivné platy nemenia. Ak sa však povolajú prechodne na činnú službu, upraví sa ich služné podľa 8. platovej stupnice so zreteľom na ustanovenie § 106, ods. 3 platového zákona o úprave služného pri udelení dôstojníckeho služobného miesta, pričom platí obdobne ustanovenie § 18, ods. 3. Pri prepúšťaní z prechodnej činnej služby tvorí posledné služné penzijnú základňu pre nové vymeranie výslužného.

(2) Ak niet tu dôvodu, ktorý vymenovanie vylučuje (§ 23, ods. 1), môžu byť vymenovaní štábni praporčíci a praporčíci v zálohe za poručíkov v zálohe, štábni rotmajstri a rotmajstri v zálohe za podporučíkov v zálohe.

(3) Rotmajstri vo výslužbe alebo v zálohe, ktorí nebudú vymenovaní za dôstojníkov podľa odseku 1, alebo 2, nadobudnú hodnosti staršinu.

§ 23.

(1) Podľa ustanovenia tohto zákona nemôžu byť vymenovaní za dôstojníkov rotmajstri.

a) ktorí nemajú kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu a budovaniu ľudovodemokratickej armády,

b) ktorých vymenovanie by bolo na ujmu dôležitých vojenských alebo iných štátnych záujmov.

(2) U rotmajstrov, proti ktorým sa vedie súdne trestné konanie alebo konanie pred kárnym výborom, urobí sa konečné opatrenie podľa §§ 18 až 22 po skončení konania a podľa jeho výsledku, po prípade so zpiatočnou účinnosťou. Až do tohto času zostávajú ich doterajšie služobné a platové pomery nedotknuté. Odo dňa, ktorý určí Ministerstvo národnej obrany, užívajú hodnostné označenie staršinu.

(3) S výjimkou trestu odňatia hodnosti, nebráni trest, uložený kárnym výborom opatreniu podľa §§ 18 až 22. Také opatrenie neprerušuje výkon uloženého kárneho trestu.

Časť tretia.

Ustanovenia o ďalejslúžiacich poddôstojníkoch a rotmajsterkách.

§ 24.

Ustanovenia tohto zákona vzťahujú sa i na ženy, ktoré v deň začiatku jeho účinnosti konajú vojenskú činnú službu v pomere ďalejslúžiacich poddôstojníčok alebo rotmajsterkýň, pričom však u nich miesto preloženia do zálohy dochádza na prepustenie z brannej moci.


Čl. II.

Zákon zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platový zákon), v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa mení a doplňuje takto:

1. § 98, odst. 1 znie:

(1) Dôstojnícke služobné miesta sa systemizujú v rámci určenej normálnej potreby síl podľa svojho významu v deviatich platových stupniciach, a to miesta odpovedajúce hodnosti

generála v platovej stupnici 1. a 2.,

plukovníka v platovej stupnici 3.,

podplukovníka v platovej stupnici 4.,

majora v platovej stupnici 5.,

kapitána a štábneho kapitána v platovej stupnici 6.,

nadporučíka v platovej stupnici 7.,

poručíka v platovej stupnici 8.,

podporučíka v platovej stupnici 9.“

2. V tabuľke služného, uvedenej v § 103, odst. 1 sa za doterajšiu platovú stupnicu 8, vsunuje nová platová stupnica 9. takto:

V platovej stupniciV služobnej triedeSlužné
v stupni služnéhos náslužným prídavkom
abcde1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kčs
9.III.1500016560192002136023400255602760029640318003440037200

3. Ustanovenie § 103, ods. 2, písm. c) znie:

c) na služobných miestach, systematizovaných v ostatných služobných kategóriách II. služobnej triedy, služné stupňa a) ôsmej platovej stupnice.“

4. V § 103, ods. 2, sa vkladá na konci nové ustanovenie písm. d), ktoré znie:

d) na služobných miestach, systematizovaných v ostatných služobných kategóriách III. služobnej triedy, služné stupňa a) deviatej platovej stupnice.“

5. V tabulce činovného uvedené v § 104, odst. 1 se za dosavadní činovné pro platovou stupnici 8. vsunuje nově činovné pro platovou stupnici 9. takto:

Platová stupnicaSkupina miestSlužobná trieda
I.II. a III.
Kčs
9.A
B
C
-
-
-
13200
11352
9504

6. V § 119, odst. 1, prvej vete, sa slová:

„podporučíci podľa služného stupňa a) ôsmej platovej stupnice" nahradzujú slovami:

„podporučíci podľa služného stupňa b) deviatej platovej stupnice."

7. § 122 znie:

„O systematizácii služobných miest platí ustanovenie § 98, pričom sa však nesystemizujú dôstojnícke služobné miesta v platovej stupnici 9. odpovedajúce hodnosti podporučíka.“

8. § 124 znie:

(1) Na služobný plat dôstojnícky vzťahujú sa ustanovenia §§ 102 až 105, pričom ustanovenie § 103, ods. 2, písm. c) platí i pre III. služobnú triedu, kým ustanovenie písm. d) toho istého odseku tu neplatí..

(2) Generál v I. platovej stupnici dosahuje najvyššie služné stupňa b) tejto stupnice.“

Čl. III.

V čl. III, § 1, ods. 1 zákona ze dňa 16. mája 1946, č. 139 Sb., ktorým sa dočasne upravujú platové a niektoré služobné pomery vojenských a četníckych gážistov, sa medzi slova

„dôstojníkom v 8. platovej stupnici.................5400 Kčs“

a slová

„dôstojníkom čakateľom.............................4200 Kčs“

vkladajú slová

„dôstojníkom v 9. platovej stupnici................4800 Kčs“.

Čl. IV.

Zákon zo dňa 31. mája 1932, č. 83 Sb., o úprave náležitostí vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležtiosti na roveň postavených, ako i o zaopatrení ďalejslúžiacich, v znení zákona zo dňa 14. februára 1946, č. 37 Sb., se mení a doplňuje takto:

1. V § 2, ods. 1 sa za slová

„rotnému..............................................16 Kčs“

vkladajú slová

„staršinovi...........................................18 Kčs“.

2. V § 2, ods. 2 sa za slová

„čatárovi a rotnému......................................8 Kčs“

vkladajú slová

„staršinovi.............................................9 Kčs”.


Čl. V.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri národnej obrany a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.