Vyhláška č. 175/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948.

Čiastka 50/1949
Platnosť od 08.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

175

Vládna vyhláška

zo dňa 11. marca 1949,

ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948.

Podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vyhlasujem:


Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 15. februára 1949 a so súhlasom prezidenta republiky uvádzajú sa do dočasnej platnosti s účinnosťou od 1. januára 1949 Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej vo Sbierke zákonov pod č. 59/1948, v znení Protokolov zo dňa 24. marca 1948, vyhlásených v Sbierke zákonov pod č. 211/1948, 212/1948 a 216/1948.

Tieto Protokoly sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov k čiastke 50 na strane 263 v preklade a v pôvodnom znení anglickom a francúzskom.


Zápotocký v. r.