Nariadenie vlády č. 231/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov.

Čiastka 73/1949
Platnosť od 08.11.1949
Účinnosť od 01.12.1949

OBSAH

231

Vládne nariadenie

zo dňa 18. októbra 1949,

ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1, písm. b) zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

(1) Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov, zriadený vládnym nariadením zo dňa 11. novembra 1938, č. 292 Sb., sa zrušuje.

(2) Práva a záväzky ústavu prechádzajú na štát. Ich skoncovanie vykoná Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií a Najvyším účtovným kontrolným úradom.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1949; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.