Nariadenie vlády č. 95/1949 Zb.Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy

Čiastka 32/1949
Platnosť od 15.04.1949 do31.08.1949
Účinnosť od 01.05.1949 do31.08.1949
Zrušený 200/1949 Zb.

95.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. marca 1949,

o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona), a podľa §§ 3 a 6 zákona zo dňa 31. mája 1932, č. 83 Sb., o úprave náležitostí vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených, ako aj zaopatrení ďalejslúžiacich, v znení zákona zo dňa 14. februára 1946, č. 37 Sb.:


§ 1

Nebezpečenské prídavky.

(1) Mimo času brannej pohotovosti štátu prislúchajú:

A) vojenským osobám z povolania,

B) vojenským osobám z počtu poddôstojníkov a mužstva,

C) civilným zamestnancom vojenskej správy, ktorých platové pomery sú upravené platovým zákonom alebo predpismi, vydanými podľa neho,

nebezpečenské prídavky, a to za každý deň

a) pyrotechnických a odmínovacích prác,

aa) samostatným pyrotechnikom v sume 60 Kčs,

bb) pomocným pyrotechnikom v sume 40 Kčs,

cc) osobám, ktoré vykonávajú pomocné práce v sume 10 Kčs,

b) študijných alebo výskumných prác s mimoriadne nebezpečnými bojovými prostriedkami, po prípade prác pri ich továrenskej výrobe v sume 40 Kčs,

c) osobitných prác s látkami alebo zariadeniami, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu, alebo nebezpečných prác s muníciou alebo výbušninami v továrňach, muničných skladoch, alebo na pokusných strelniciach v sume 20 Kčs,

d) prác s infekčným materiálom, s veterinárskymi plynovými kúpeľmi alebo v prostredí aktívneho žiarenia v sume 10 Kčs.

(2) Podrobnosti, najmä o tom, ktoré práce sa považujú za práce, uvedené v predchádzajúcom odseku, určí Ministerstvo národnej obrany.

(3) Ak by vznikol vojenskej osobe alebo zamestnancovi v jednom kalendárnom dni vedľa nároku na prídavok podľa odseku 1 nárok na jeden alebo viac ďalších podobných prídavkov podľa iných predpisov v jednom kalendárnom dni, prislúcha len najvyšší z nich.

(4) Nebezpečenský prídavok sa vypláca mesačne pozadu. Jeho výplatou nie je dotknutý nárok na náhradu služobných výdavkov. Nebezpečenský prídavok sa podľa ustanovenia § 3, ods. 2 zákona zo dňa 26. júna, č. 109 Sb., o dani zo mzdy, oslobodzuje od dane zo mzdy.

§ 2.

Osobitné náležitosti hradnej stráže.

(1) Vojenským osobám z povolania a osobám z počtu poddôstojníkov a mužstva, ktoré sú trvale pridelené pre hradnú stráž, prislúchajú na čas, v ktorý sú v počte živených hradnej stráže a konajú u nej nepretržite činnú službu, za každý kalendárny mesiac tieto služobné prídavky:

veliteľovi hradnej stráže v sume 500 Kčs,

zástupcovi veliteľa hradnej stráže v sume 400 Kčs,

osvetovému dôstojníkovi v sume 350 Kčs,

veliteľovi čaty v sume 300 Kčs,

zástupcovi veliteľa čaty a vedúcim orgánom, povereným osobitnými úlohami, v sume 250 Kčs,

veliteľovi stráže v sume 200 Kčs,

závodcovi v sume 150 Kčs,

ostatným osobám, prideleným pre hradnú stráž, v sume 100 Kčs.

(2) Nárok na služobné prídavky podľa odseku 1 vzniká dňom pridelenia vojenskej osoby pre hradnú stráž a končí dňom jej odchodu. Ak nepresahuje čas pridelenia v kalendárnom mesiaci včítane deň jej príchodu, po prípade deň odchodu, 15 dní, prislúcha polovica služobného prídavku podľa odseku 1, inak prislúcha prídavok za celý kalendárny mesiac.

(3) Ak koná vojenská osoba, pridelená pre hradnú stráž, trvale službu, za ktorú jej prislúcha nárok na služobný prídavok v inej výške než dosiaľ, prislúcha jej tento nový prídavok od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po pridelení pre onú inú službu; ak zastáva takú službu už od prvého dňa mesiaca, má nárok na tento nový služobný prídavok už týmto dňom.

(4) Ak nekoná vojenská osoba, trvale pridelená pre hradnú stráž, službu u nej za čas, ktorý nepresahuje dva mesiace, zachováva sa jej nárok na služobný prídavok podľa odseku 1 za predpokladu, že zostane naďalej v počte živených hradnej stráže. Ak trvá také prerušenie výkonu služby u hradnej stráže dlhšie než dva mesiace, zanikne nárok na služobný prídavok posledným dňom druhého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď došlo na prerušenie služby. Prvým dňom nasledujúceho mesiaca prechádza nárok na prípadný vyšší služobný prídavok, spojený s touto službou, na toho príslušníka hradnej stráže, ktorý ju skutočne zastáva.

(5) Za každú noc, cez ktorú vojenská osoba, pridelená pre hradnú stráž, koná strážnu službu, prislúcha jej osobitný nočný prídavok, a to:

dôstojníkom hradnej stráže v sume 30 Kčs,

poddôstojníkom z povolania hradnej stráže v sume 20 Kčs,

ostatným poddôstojníkom a osobám z počtu mužstva hradnej stráže v sume 15 Kčs.

(6) Osobitné prídavky príslušníkom hradnej stráže sa vyplácajú mesačne pozadu alebo pri skončení pridelenia pre hradnú stráž, nie sú súčiastkou penzijnej základne a oslobodzujú sa podľa ustanovenia § 3, ods. 2 zákona č. 109/1947 Sb. od dane zo mzdy.

§ 3

Služobné prídavky príslušníkov výsadkového vojska.

(1) Príslušníkom výsadkového vojska, ktorí konajú základný, zdokonaľovací, udržovací alebo opakovací výcvik výsadkových jednotiek, prislúcha za každý kalendárny mesiac výcviku osobitný služobný prídavok, a to

dôstojníkom a poddôstojníkom z povolania v sume 600 Kčs,

ostatným poddôstojníkom a osobám z počtu mužstva v sume 300 Kčs.

(2) Ak sa koná výcvik, uvedený v odseku 1, len v čiastke mesiaca, prislúcha osobitný služobný prídavok za každý deň jeho konania jednou tridsiatinou mesačnej sumy.

(3) Osobitný služobný prídavok podľa odseku 1 prislúcha tiež za čas riadnej dovolenej, poskytovanej podľa príslušných predpisov, pokiaľ príslušník výsadkového vojska pokračuje po ukončení dovolenej v niektorom z druhov výcviku, ktoré sú uvedené v odseku 1.

(4) Osobitný služobný prídavok podľa odseku 1 môže Ministerstvo národnej obrany priznať tiež na čas liečenia zranenia alebo onemocnenia, ktoré vzniklo v priamej súvislosti s výcvikom u výsadkových jednotiek, odo dňa zranenia alebo onemocnenia do skončenia liečenia, najdlhšie však do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zraneniu alebo onemocneniu. Ak trvá liečenie zranenia alebo nemoci, včítane rekonvalescenciu, dlhšie, môže Ministerstvo národnej obrany priznať celý služobný prídavok alebo jeho časť i pre zvyšujúci čas neschopnosti na službu u výsadkového vojska, najdlhšie však na čas ďalších troch mesiacov, ak možno predpokladať, že zranený alebo nemocný bude po vyliečení opäť schopný služby pri výsadkovom vojsku. Podrobnosti, najmä o spôsobe zistenia súvislosti zranenia alebo onemocnenia s výkonom služby, určí Ministerstvo národnej obrany.

(5) Osobitný služobný prídavok sa vypláca mesačne pozadu, nie je súčiastkou penzijnej základne a oslobodzuje sa podľa ustanovenia § 3, ods. 2 zákona č. 109/1947 Sb. od dane zo mzdy.


Záverečné ustanovenia.

§ 4

Ustanovenia § 9, ods. 1 a § 12 vládneho nariadenia zo dňa 15. júna 1934, č. 111 Sb., o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb, im čo do náležitostí na roveň postavených, sa zrušujú.

§ 5

Na opatrenia, urobené Ministerstvom národnej obrany vo veciach upravených týmto nariadením v čase od 5. mája 1945 do jeho účinnosti, sa hľadí tak, ako by boly urobené už za jeho účinnosti.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po vyhlásení; vykoná ho minister národnej obrany.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.