Vyhláška č. 197/1949 Zb.Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949.

Čiastka 58/1949
Platnosť od 10.08.1949
Účinnosť od 10.08.1949

197.

Vládna vyhláška

zo dňa 3. júna 1949

o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949.

Podľa § 1 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 66 Sb., o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy, vyhlasujem:


Podľa usnesenia vlády zo dňa 3. mája 1949 a so súhlasom prezidenta republiky vykonáva sa Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísaná v Prahe dňa 23. apríla 1949, pred tým, než s ňou vysloví súhlas Národné shromaždenie, a to odo dňa 7. mája 1949.

Táto dohoda sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov na strane 325.


Zápotocký v. r.