Nariadenie vlády č. 256/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

256.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. decembra 1949

ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 a 2 zákona zo dňa 18. decembra 1922, č. 404 Sb. o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevažne nemajú plniť úlohy správne:


§ 1.

Z podniku štátna loteria sa vylučuje štátna stávková kancelária a vyhlasuje sa za samostatný podnik spravovaný spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.

§ 2.

V ustanovení § 1 vládneho nariadenia zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevažne nemajú plniť úlohy správne, v znení neskorších predpisov, sa vo výpočte podnikov spravovaných podľa zásad obchodného hospodárenia pripojuje ako ďalší podnik štátna stávková kancelária.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.