Nariadenie vlády č. 287/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu.

Čiastka 90/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

287.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. decembra 1949

o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15, ods. 1 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovacieho zákona):


§ 1.

Slovenský plánovací úrad (§ 4, ods. 1 plánovacieho zákona) ako regionálny plánovací orgán Štátneho úradu plánovacieho dbá o zaistenie hospodárskeho rozvoja Slovenska a koordináciu jednotlivých hospodárskych úsekov na Slovensku s hľadiska jeho rozvojových potrieb. Pritom Slovenský plánovací úrad podľa smerníc a pokynov Štátneho úradu plánovacieho najmä:

a) spolupôsobí pri príprave jednotného hospodárskeho plánu a vykonávacích plánov,

b) kontroluje vykonávanie a plnenie jednotného hospodárskeho plánu na Slovensku, pričom najmä sleduje vykonávanie súborného plánu Slovenska,

c) skúma jednotlivé otázky hospodárstva na území Slovenska, obzvlášť otázky rozvoja výrobných síl, a vypracúva návrhy na ich riešenie,

d) stará sa o to, aby sa oblastne plánované úseky hospodárstva na Slovensku rozvíjaly v súlade s celoštátnym hospodárstvom a so zreteľom na postupné vyrovnávanie hospodárskej a sociálnej úrovne Slovenska s českými zemami; pritom dbá na to, aby sa účelne využily všetky ľudské a materiálové zdroje Slovenska,

e) sleduje na Slovensku výskum so zreteľom na hospodársky plán a na potreby hospodárskeho (oblastného) plánovania.

§ 2.

Slovenský plánovací úrad spolupôsobí pri príprave jednotného hospodárskeho plánu a vykonávacích plánov [§ 1, písm. a)] najmä tým, že

a) preskúmava a koordinuje návrhy úsekových plánov na Slovensku a predkladá svoje návrhy a podnety k nim Štátnemu úradu plánovaciemu,

b) preskúmava a koordinuje návrhy krajských plánov (vlastných krajských plánov i návrhy súborných plánov krajov) na Slovensku s hľadiska všestranného úmerného rozvoja všetkých krajov Slovenska a predkladá ich Štátnemu úradu plánovaciemu,

c) vypracúva na podklade plánov, uvedených pod písm. a) a b), návrh súborného plánu Slovenska a predkladá ho Štátnemu úradu plánovaciemu,

d) usmerňuje a kontroluje práce plánovacích referátov krajských národných výborov na Slovensku,

e) upravuje smernicami postup, rozsah a spôsob vykonávania činnosti plánovacích odborov, oddelení, poprípade iných organizačných složiek povereníctiev a ostatných úradov a orgánov na Slovensku.

§ 3.

Povereníctva a iné úrady, orgány a činitelia na Slovensku sú povinní predbežne prerokovať so Slovenským plánovacím úradom všetky opatrenia zásadného rázu včítane zákonodárnych prác, pokiaľ sa dotýkajú predmetov hospodárskeho plánovania.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.