Nariadenie č. 253/1949 Zb.Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového.

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949
Účinnosť od 13.12.1949

OBSAH

253

Nariadenie ministra - predsedu Štátneho úradu plánovacieho

zo dňa 6. decembra 1949

o zrušení Najvyššieho úradu cenového.

Minister - predseda Štátneho úradu plánovacieho nariaďuje podľa § 13, ods. 3 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovacieho zákona):


§ 1

Najvyšší úrad cenový sa zrušuje dňom 1. januára 1950.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.