Vyhláška č. 42/1949 Zb.Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb.

Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949
Účinnosť od 10.04.1948
Redakčná poznámka

Toto vyhlásenie bolo schválené vládou na jej schôdzke , konanej dňa 21.10.1947, a vstúpilo do účinosti 30 dní po podpise.

OBSAH

42

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. ledna 1949

o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob.


Mezi republikou Československou a Belgií bylo v Praze dne 10. března 1948 podepsáno Prohlášení vyměněné mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch osob nemajetných, kterým se nahrazuje dřívější prohlášení vyměněné mezi Československem a Belgií dne 24. září 1924, č. 215 Sbírky zákonů z r. 1924 a vyhlášené v Úředním listu republiky Československé dne 18. října 1924.

Toto prohlášení bylo schváleno vládou v její schůzi konané dne 21. října 1947 a vstoupilo v účinnost 30 dnů po podpisu.

Jeho původní slovenské znění se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)

Dr. Clementis v. r.

42

PREHLÁSENIE
vymenené medzi Československom a Belgickom o vzájomnom
bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu,
žiadaných v záujme administratívnom a v prospech
osôb nemajetných.

Vláda republiky Československej a vláda Jeho Veličenstva kráľa belgického, prajúc si zaistiť bezplatné vydávanie odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a v prospech nemajetných osôb, sa dohodly takto:

Československá vláda, pokiaľ ide o belgických príslušníkov, ktorí sa narodili, boli uznaní za vlastných, ktorí boli legitimovaní, adoptovaní, uzavreli sňatok, boli rozlúčení alebo zomreli v Československu, a belgická vláda, pokiaľ ide o príslušníkov československých, ktorí sa narodili, boli uznaní za vlastných, ktorí boli legitimovaní, adoptovaní, uzavreli sňatok, boli rozlúčení alebo zomreli v Belgicku, sa zaväzujú vydávať bezplatne druhej smluvnej strane doslovné odpisy listín osobného stavu, ktoré boly vystavené na ich území, ak bude o to požiadané v administratívnom záujme.

Vláda československá a belgická sa taktiež zaväzujú bezplatne vydávať pre ten samý účel odpisy listín osobného stavu, týkajúcich sa cudzincov inej štátnej príslušnosti než československej alebo belgickej.

Vlády československá a belgická si budú bezplatne vydávať odpisy listín osobného stavu, požadované ich nemajetnými príslušníkmi.

Odpisy listín osobného stavu, vydané v každom z týchto dvoch štátov, budú požívať v druhom štáte obecnú vierohodnosť ak budú opatrené konečnou doložkou, pokiaľ ide o listiny československé, legalizačnou doložkou príslušného okresného národného výboru, pokiaľ ide o listiny belgické, legalizačnou doložkou guvernéra provincie alebo Ministerstva zahraničných vecí.

Žiadosť sa podá u miestneho príslušného úradu toho ktorého štátu diplomatickým zastupiteľským úradom alebo konzulmi druhého štátu; v žiadosti bude označený stručne dôvod, napríklad: „administratívny záujem“ alebo „nemajetnosť československého (alebo belgického) žiadateľa.“

Vydanie odpisu listiny osobného stavu nebude s hľadiska oboch vlád nijako prejudikovať otázku štátnej príslušnosti zúčastnenej osoby.

Táto smluva nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa podpisu a nahradí predchádzajúce „Prehlásenie“, vymenené medzi Československom a Belgickom dňa 24. septembra 1924, týkajúce sa vzájomného zasielania listín osobného stavu.

Na dôkaz toho podpísaní páni

Ing. Odon Pára a J. E. gróf Hubert Carton de Wiart

riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali toto prehlásenie a priložili svoje pečate.

Vyhotovené v Prahe vo dvoch origináloch. V Prahe dňa 10. marca 1948.

Ing. Odon Pára v. r.

Odborový prednosta Ministerstva zahraničných vecí

Československej republiky.

J. E. gróf Hubert Carton de Wiart v. r.

Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister

Kráľovstva belgického

Poznámky pod čiarou

1) Na straně 203.