Nariadenie vlády č. 251/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy.

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949
Účinnosť od 12.03.1949

251.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. novembra 1949,

ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15, ods. 1 zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 63 Sb., o úprave právnych pomerov niektorých verejných zamestnancov a príjemcov odpočivných (zaopatrovacích) platov, ktorí zostali v dobe neslobody na území Československej republiky obsadenom cudzou mocou (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Ministri financií a národnej obrany sa splnomocňujú, aby v odboroch svojej pôsobnosti obnovili nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy, ktorý sa považuje za zaniknutý podľa § 1, ods. 2 zákona, tým bývalým príjemcom, u ktorých sú splnené podmienky § 2 tohto nariadenia.

§ 2.

Nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy možno obnoviť len tým príjemcom, ktorých penzijné zaopatrenie bolo v dobe okupácie prevzaté Nemeckou ríšou, ktorým už bola po dni 5. mája 1945 uvoľnená výplata ich penzijných požitkov na základe zistenia, že ide o osoby, ktoré sa neposudzujú podľa § 1, ods. 4 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 2. augusta 1945, č. 33 Sb., ako Nemci, poprípade nenadobudly za okupácie nemeckú štátnu príslušnosť ani sa nehlásily k nemeckej národnosti, a ktorí majú kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu.

§ 3.

(1) Finančná účinnosť opatrenia urobeného podľa § 1 tohto nariadenia nastáva dňom uvoľnenia výplaty penzijných požitkov, i keď išlo len o preddavkovú výplatu.

(2) Výnimočne môže minister financií, poprípade minister národnej obrany po dohode s ministrom financií, posunúť finančnú účinnosť tohto opatrenia i ku skoršiemu dňu.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12. marca 1949; vykonajú ho ministri financií a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.