Vyhláška č. 178/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948.

Čiastka 52/1949
Platnosť od 12.07.1949
Účinnosť od 23.04.1948

178.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 31. mája 1949

o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948.


Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednaná v Prahe dňa 23. apríla 1948, bola schválená Ústavodarnym Národným shromaždením dňa 29. apríla 1948 a ratifikovaná prezidentom republiky dňa 24. mája 1948.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Sofii dňa 10. apríla 1949.

Táto Smluva nadobudla podľa svojho čl. VII účinnosť ihneď po podpise, t.j. dňa 23. apríla 1948.

Znenie Smluvy sa vyhlasuje v prílohe k Sbierke zákonov.*)

Dr. Clementis v. r.

(Príloha)

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

DR. EDVARD BENEŠ,

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY,

VŠETKÝM,

KTORÍ TENTO LIST ČÍTAŤ ALEBO ČÍTAJÚC POČUŤ BUDÚ,

POZDRAVENIE.

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

ĽUDOVEJ REPUBLIKY BULHARSKEJ

BOLA DOJEDNANÁ TÁTO SMLUVA:

Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou

PREZIDENT

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY a

PREZÍDIUM

VEĽKÉHO NÁRODNÉHO SHROMAŽDENIA ĽUDOVEJ REPUBLIKY BULHARSKEJ:

presvedčení, že bratské sblíženie a tesná spolupráca zodpovedá skutočným citom národov oboch slovanských krajín, ktoré v tom vidia vážnú oporu pre svoju slobodu a nezávislosť;

súc si hlboko vedomí, že tradičné priateľstvo medzi československým a bulharským ľudom, posilnené ustanovením ľudovodemokratických zriadení v oboch krajinách, je dôležitým činiteľom pre vybudovanie priateľstva a spolupráce so všetkými slovanskými i inými demokratickými národmi a pre zabezpečenie mieru;

vychádzajúc zo skúsenosti poslednej svetovej vojny, keď Nemecko napadlo slobodumilovné národy, a súc pevne rozhodnutí postaviť sa spoločným úsilím proti všetkým pokusom o obnovovanie nemeckého imperializmu;

súc preniknutí želaním upevniť a rozšíriť hospodárske sväzky medzi nimi existujúce a ustanoviť na prospech oboch krajín úzku hospodársku spoluprácu, pre ktorú ich hospodárska štruktúra poskytuje priaznivé podmienky;

prajúc si tiež slávnostne potvrdiť svoju neochvejnú vôlu brániť i v budúcnosti svoju slobodu, nezávislosť a územnú celistvosť a upraviť styky medzi sebou v duchu bratstva a v prospech upevnenia mieru a medzinárodnej spolupráce; -

na ten účel sa rozhodli uzavrieť smluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a vymenovali za svojich splnomocnencov:

PREZIDENT

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klementa Gottwalda,

predsedu vlády, a

Dra Vladimíra Clementisa,

ministra zahraničných vecí,

PREZÍDIUM

VEĽKÉHO NÁRODNÉHO SHROMAŽDENIA ĽUDOVEJ REPUBLIKY BULHARSKEJ

Juraja Dimitrova,

ministerského predsedu Ľudovej republiky Bulharskej,

ktorí, vymenivši si svoje plnomocenstvá a shliadnuvši ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok I.

Vysoké smluvné strany sa dohodly, že v záujme oboch krajín a ich národov sa sdružia v politike trvalého priateľstva, ktoré budú utužovať úzkou, všestrannou súčinnosťou medzi obidvoma krajinami.

Článok II.

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že urobia spoločne všetky opatrenia vo svojej moci, aby v budúcnosti znemožnily akúkoľvek hrozbu a zamedzily útok so strany Nemecka alebo ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý by sa s ním priamo alebo akokoľvek inak spojil.

Na ten účel sa Vysoké smluvné strany zúčastnia v duchu najúprimnejšej súčinnosti všetkých medzinárodných akcií pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a plne prispejú na to, aby sa tento cieľ stal skutkom.

Pri vykonávaní tejto smluvy budú Vysoké smluvné strany dbať na svoje záväzky voči organizácii Spojených národov a budú konať podľa zásad ustanovených v charte tejto organizácie.

Článok III.

Keby jedna z Vysokých smluvných strán bola zapletená do vojnovej akcie s Nemeckom, ktoré by sa pokúsilo v budúcnosti obnoviť svoju útočnú politiku, alebo s ktorýmkoľvek iným štátom, ktorý by sa priamo alebo akýmkoľvek iným spôsobom s Nemeckom v útočnej politike spojil, poskytne jej bezodkladne druhá Vysoká smluvná strana vojenskú a inú pomoc všetkými prostriedkami, ktoré má poruke.

Článok IV.

Vysoké smluvné strany budú sa radiť medzi žiadna z nich nedojedná spojenectvo a nezúčastní sa koalície ani akcií a opatrení, namierených proti druhej Vysokej smluvnej strane.

Článok V.

Vysoké smluvné strany budú sa radiť medzi sebou o všetkých vážnych medzinárodných otázkach, ktoré sa týkajú záujmov oboch krajín.

Článok VI.

Vysoké smluvné strany budú rozvíjať a upevňovať hospodárske, kultúrne i iné styky medzi obidvoma krajinami v duchu priateľstva súčinnosti, ako i podľa dohôd a smlúv na ten cieľ dojednaných.

Článok VII.

Táto smluva nadobúda účinnosť ihneď po podpise a bude ratifikovaná v čase čo najkratšom. Ratifikačné listiny sa vymenia v Sofii v čase čo možno najkratšom.

Táto smluva zostáva v účinnosti dvadsať rokov odo dňa podpísania. Ak však žiadna z Vysokých smluvných strán neoznámi dvanásť mesiacov pred uplynutím dvadsaťročného obdobia, že si praje, aby sa účinnosť tejto smluvy skončila, predlžuje sa jej účinnosť za každým o päť ďalších rokov tak dlho, pokiaľ jedna z Vysokých smluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím tohto päťročia písomne neoznámi svoj úmysel jej účinnosť ukončiť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto smluvu a pripojili k nej svoje pečate.

Smluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Prahe dňa 23. apríla 1948.

Z plnomocenstva prezidenta Československej republiky

GOTTWALD

Dr. V. CLEMENTIS

L.S.

Z plnomocenstva Prezídia Veľkého Národného Shromaždenia Ľudovej republiky Bulharskej

G. DIMITROV

L.S.

SHLIADNUVŠI A PRESKÚMAVŠI TÚTO SMLUVU A VEDIAC, ŽE ÚSTAVODARNÉ NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S ŇOU SÚHLASÍ, VYHLASUJEME JU ZA SCHVÁLENÚ, PRIJATÚ, POTVRDENÚ A UTVRDENÚ A MOCOU TOHTO LISTU PODPÍSANÉHO NAŠOU RUKOU VLASTNOU JU SCHVAĽUJEME, PRIJÍMAME, POTVRDZUJEME A UTVRDZUJEME, SĽUBUJÚC SVOJÍM SLOVOM, V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŽE JU PEVNE A NEPORUŠITEĽNE ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY SA PROTI NEJ KONALO Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY A AKÝMKOĽVEK VYMYSLENÝM SPÔSOBOM.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST VYHOTOVIŤ KÁZALI A NAŇ PEČAŤ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

KTORÝ JE DANÝ V SEZIMOVOM ÚSTÍ, DŇA 24. MÁJA ROKU TISÍCEHO DEVÄŤSTÉHO ŠTYRIDSIATEHO ÔSMEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Dr. Edvard BENEŠ v. r.

L.S.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

DR. V. CLEMENTIS v. r.

Bulharské znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 321.