Vyhláška č. 58/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

58.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 7. marca 1949

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu.


V úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 14/1949 Sb. sa opravujú v § 1, ods. 1 slová: „Pri každom národnom výbore“ na „Na každom krajskom národnom výbore“.


Za ministra:

Adamec v. r.