Nariadenie vlády č. 238/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov.

Čiastka 77/1949
Platnosť od 22.11.1949
Účinnosť od 22.11.1949

238

Vládne nariadenie

zo dňa 25. októbra 1949,

ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 247, ods. 2 a 5 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, a podľa čl. V zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 70 Sb., o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení:


§ 1

Dňom 30. septembra 1949 sa zrušujú:

1. Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc,

2. fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov v Prahe a v Bratislave.

§ 2

(1) Doba členstva vo fondoch uvedených v § 1 (ďalej len „fondy“) po 30. septembri 1948 sa považuje za dobu poistenia v Ústrednej národnej poisťovni.

(2) Skoršia doba členstva v hlavnom oddelení fondu uvedeného v § 1, č. 1 a doba členstva vo fondoch uvedených v § 1, č. 2 sa považuje za dobu poistenia podľa zákona zo dňa 9. októbra 1924, č. 221 Sb., o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity, staroby, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich. Skoršia doba členstva v penzijnom oddelení fondu uvedeného v § 1, č. 1 sa považuje za dobu poistenia podľa zákona zo dňa 21. februára 1929, č. 26 Sb., o penzijnom poistení súkromných zamestnancov vo vyšších službách, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 3

(1) Za záväzky, ktoré Ústredná národná poisťovňa prejíma podľa § 247, ods. 3 zákona o národnom poistení a § 2 tohto nariadenia, poskytne jej právny nástupca zamestnávateľa, pre ktorého zamestnancov bol fond zriadený (ďalej len „zamestnávateľ“), úhradu, ktorá sa určuje dvanásťnásobkom úhrnnej ročnej výšky onej časti dôchodkov vyplácaných fondom podľa stavu ku dňu 30. septembra 1948, ktorú, ak by išlo o dôchodky z verejnoprávneho sociálneho poistenia, by bol príslušný nositeľ poistenia podľa vtedajších predpisov uhradzoval zo svojho.

(2) O spôsobe poskytnutia úhrady dohodne sa Ústredná národná poisťovňa so zamestnávateľom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti.

(3) Okrem úhrady podľa odseku 1 odvedie zamestnávateľ Ústrednej národnej poisťovni, pokiaľ sa tak už nestalo, sumu, ktorá by bola za čas od 1. októbra 1948 do 30. septembra 1949 zaplatená na poistnom, keby členovia fondu boli bývali poistení v Ústrednej národnej poisťovni podľa § 1, písm. b) zákona o národnom poistení.

§ 4

Všetky dosiaľ neuskutočnené prevody súm, vyplývajúce zo vzájomných prestupov zamestnancov medzi fondmi a bývalými nositeľmi verejnoprávneho dôchodkového poistenia alebo medzi fondami a verejným penzijným zaopatrením, sa považujú za vykonané.

§ 5

Vyhláška Ministerstva sociálnej starostlivosti zo dňa 7. októbra 1948, č. 2439 Ú. l. I, pokiaľ neodporuje ustanoveniam tohto nariadenia, zostáva nedotknutá.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.