Zákon č. 249/1949 Zb.Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb.

(v znení č. 154/1950 Zb.)

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949 do31.12.1953
Účinnosť od 31.12.1950 do31.12.1953

249

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949

o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Aby sa rozšírily a vybudovaly spoločensky pokročilejšie formy hospodárenia a tým zároveň uľahčily výstavba a prestavba československého hospodárstva a ďalej aby sa hospodárne usporiadaly iné organizácie, poskytujú sa daňové úľavy v rozsahu ďalej uvedenom.

Diel I.

Úľavy pri usporiadaní niektorých pomerov družstiev a iných právnych útvarov.

§ 2

Úľavy pre splynutie družstiev.

Ak splynú dve alebo viac družstiev, oslobodzujú sa od poplatkov, od dane z obohatenia, od dane z obchodu s cennými papiermi a od dávky za úradné úkony vo veciach správnych (ďalej len „poplatky“):

1. právne úkony, listiny a pozemnoknižné zápisy, ktoré sú potrebné na prevod majetku družstva zanikajúceho splynutím na družstvo prijímajúce,

2. podania, úradné vyhotovenia a úradné úkony, pokiaľ sú potrebné na vykonanie splynutia.

§ 3

Úľavy pre premeny spoločnosti na družstvá.

Ak sa obchodná spoločnosť premení vo verejnom záujme, najmä v záujme plnenia jednotného hospodárskeho plánu alebo v záujme prechodu k vyšším formám hospodárenia, na družstvo, oslobodzujú sa od poplatkov:

1. právne úkony, podania, úradné vyhotovenia a úradné úkony, pokiaľ sú potrebné na vykonanie premeny,

2. listiny o premene, pokiaľ neobsahujú iné poplatné dohovory, ktoré nie sú potrebné na vykonanie premeny.

§ 4

Úľavy pre niektoré prevody majetku na družstvá.

Ak sa majetok (jednotlivý závod, časť majetku) družstva prevedie na iné družstvo, alebo ak sa majetok obchodnej spoločnosti alebo spolku prevedie vo verejnom záujme, najmä v záujme plnenia jednotného hospodárskeho plánu alebo v záujme prechodu k vyšším formám hospodárenia, na družstvo, oslobodzujú sa právne úkony, listiny a pozemnoknižné zápisy o prevode uvedeného majetku na družstvo od poplatkov.

§ 5

Úľavy pre prevody majetku pri usporiadaní pomerov spolkov a základín.

Ak sa majetok spolku alebo základiny zanikajúcich slúčením alebo zrušením, prevedie na iný spolok, na inú základinu alebo právnickú osobu v dôsledku nového usporiadania politických a hospodárskych pomerov a so súhlasom príslušného ústredného úradu alebo krajského národného výboru, oslobodzujú sa právne úkony, listiny a pozemnoknižné zápisy, ktoré sú potrebné na uvedený prevod majetku, od poplatkov.

Diel II.

Úľavy pri niektorých prevodoch majetku vo verejnom záujme.

§ 6

Úľavy pre niektoré iné prevody majetku.

Vláda môže usnesením odpúšťať alebo snižovať poplatky pri prevodoch majetku na právnickú osobu, ak sa tieto prevody vykonávajú vo verejnom záujme, najmä v súvislosti s novým usporiadaním verejnej správy alebo hospodárstva; pri jednotlivých takých prevodoch majetku môže povoliť rovnaké úľavy Ministerstvo financií.


Diel III.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 7

Obecná dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností.

Pri prevodoch nehnuteľností, pre ktoré sa poskytujú úľavy podľa tohto zákona, sa nepredpisuje a nevyberá obecná dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností.

§ 8

Prechodné ustanovenia.

(1) Ustanovenia §§ 1 až 7 sa vzťahujú aj na prevody majetku a premeny, ktoré boly vykonané po 31. decembri 1947, a to ustanovenie § 5 aj na prevody majetku spolkov vykonané podľa opatrenia alebo na podnet verejného orgánu (akčného výboru), pri ktorých však netreba zisťovať súhlas. Pri prevodoch a premenách vykonaných pred uvedeným dňom, a to v českých zemiach po 5. máji 1945, na Slovensku po 29. auguste 1944, môžu krajské národné výbory povoliť rovnaké úľavy. Poplatky zaplatené pred vyhlásením tohto zákona sa nevracajú.

(2) Dodávky vykonané do 31. decembra 1948 pri prevodoch majetku, uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach, sa oslobodzujú od dane z obratu a od cenových vyrovnávacích súm. Ustanovenia § 11, ods. 5 vety prvej a § 11, ods. 6 zákona zo dňa 21. februára 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, zostávajú však nedotknuté.

§ 9

Účinnosť a vykonanie zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stratí ju dňom 31. decembra 1953, vláda však môže nariadením predĺžiť jeho účinnosť vcelku alebo čiastočne až do konca 1953; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.