Zákon č. 247/1949 Zb.Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach

(v znení č. 14/1956 Zb.)

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949 do10.07.1962
Účinnosť od 07.05.1956 do10.07.1962
Zrušený 62/1962 Zb.

247

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949

o vyznamenaniach a čestných uznaniach.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Časť prvá.

Vyznamenania.

§ 1

(1) Vláda môže so súhlasom prezidenta republiky nariadením zakladať vyznamenania, a to rady a iné druhy vyznamenaní.

(2) Rad je prejavom vďačnosti a uznania za vynikajúce zásluhy o Československú republiku, najmä o jej pracujúci ľud, ďalej za zvlášť významnú tvorivú činnosť, ako aj za úspešný a vynikajúci čin veliteľský alebo za hrdinstvo pri obrane vlasti.

(3) Iné druhy vyznamenaní sú prejavom vďačnosti a uznania za vynikajúcu činnosť alebo výkon alebo za zvlášť vynikajúcu statočnosť, odhodlanosť alebo obetavosť, prejavené v prospech celku.

§ 2

Vláda môže so súhlasom prezidenta republiky ustanoviť nariadením pre vyznamenaných prednostné práva, výhody a osobitné pocty alebo peňažné a iné odmeny, ktoré sa môžu spolu s vyznamenaním udeľovať.

§ 3

(1) Vyznamenania udeľuje prezident republiky; prezident republiky môže splnomocniť iný orgán, aby v jeho mene vyznamenania udeľoval.

(2) Návrh na udelenie vyznamenaní robí prezidentovi republiky vláda.

§ 4

Vyznamenania možno udeliť občanom i cudzincom (aj po smrti) alebo súborom osôb, ako aj pracujúcim skupinám alebo vojenským a podobným útvarom, podnikom, ústavom a štátnym orgánom (ďalej len „útvary“) alebo ich symbolom.

§ 5

Prezidentovi republiky prislúchajú najvyššie stupne všetkých československých vyznamenaní; ponecháva si ich, aj keď prestane byť prezidentom republiky, okrem že by stratil svoj úrad pre velezradu.

§ 6

(1) Vyznamenaný dostane zároveň s vyznamenaním listinu o tom, že mu vyznamenanie bolo udelené (diplom).

(2) Vyznamenanie a diplom sa ponechávajú pri úmrtí vyznamenaného jeho rodine.

(3) Pri zániku vyznamenaného súboru osôb alebo vyznamenaného útvaru sa vráti vyznamenanie a diplom úradu, ktorý vyznamenania spravuje.

Časť druhá.

Čestné uznania.

§ 7

(1) Čestnými uznaniami sú čestné tituly, verejné uznania a pamätné odznaky.

(2) Vláda môže nariadením určiť pre zvlášť zaslúžilých a vynikajúcich pracovníkov čestné tituly ako aj pocty s nimi spojené. Akademické tituly, udeľované vysokými školami, a čestné občianstvo nie sú tým dotknuté.

(3) Prezident republiky, vláda alebo jej členovia a vedúci ústredných orgánov štátnej správy môžu prejavovať verejné uznanie. Podrobnosti určí vláda nariadením, ktoré vydá so súhlasom prezidenta republiky a v ktorom môže tiež určiť, kedy s verejným uznaním sú spojené prednostné práva, výhody a osobitné pocty alebo peňažné a iné odmeny.

(4) Vláda môže usnesením zakladať pamätné odznaky a určiť podrobnosti o ich udeľovaní; pamätné odznaky sa nenosia na stužke.

Časť tretia.

Spoločné ustanovenia.

§ 8

Československí občania (súbory osôb a útvary) môžu cudzozemské vyznamenania a cudzozemské čestné tituly prijímať len, ak svolí k tomu prezident republiky na návrh vlády.

§ 9

(1) Ak sa dopustil vyznamenaný konania, ktoré ho robí nehodným vyznamenania alebo čestného uznania, alebo ak vyšly dodatočne najavo skutočnosti, svedčiace o tom, že vyznamenanie alebo čestné uznanie bolo mu nezaslúžene udelené, stráca vyznamenanie alebo čestné uznanie. Z tých istých dôvodov stráca právo nosiť cudzozemské vyznamenanie alebo užívať cudzozemský titul.

(2) O tom, či nastaly skutočnosti podľa odseku 1, rozhoduje šesťčlenná komisia, ktorá sa zriaďuje pre celé štátne územie pri Ministerstve vnútra. Členov komisie a ich zástupcov vymenúva a odvoláva vláda. Rozhodnutie komisie je konečné. Jej spravovací poriadok vydá Ministerstvo vnútra vyhláškou v Úradnom liste.

(3) Ustanovenia trestných zákonov o strate alebo odňatí vyznamenaní a čestných uznaní zostávajú nedotknuté.

§ 10

Kto si neprávom osobuje vyznamenanie alebo čestné uznanie, kto bez súhlasu prezidenta republiky verejne nosí cudzozemské vyznamenanie alebo užíva cudzozemský čestný titul, kto založí alebo udelí odznak, ktorý by mohol viesť k zámene s vyznamenaním alebo s pamätným odznakom, ako aj kto verejne nosí taký odznak, potresce sa - pokiaľ nejde o čin trestný súdne - okresným národným výborom pokutou do 50.000 Kčs alebo trestom na slobode do troch mesiacov. Pre prípad nevymožiteľnosti vymeria sa náhradný trest na slobode podľa miery zavinenia do troch mesiacov.

§ 11

(1) Dosiaľ založené vyznamenania a čestné uznania nie sú týmto zákonom dotknuté; pre ich ďalšie udeľovanie, pre ich odnímanie a pre zmenu alebo zrušenie predpisov o nich platí tento zákon.

(2) Zrušujú sa zákon zo dňa 21. októbra 1936, č. 268 Sb., o radoch a tituloch, a zákon zo dňa 25. marca 1948, č. 55 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 21. októbra 1936, č. 268 Sb., o radoch a tituloch.


§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

aj za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.