Nariadenie vlády č. 164/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

164

Vládne nariadenie

zo dňa 14. júna 1949,

ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 zákona zo dňa 15. októbra 1947, č. 181 Sb., o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb:


Čl. I.

Účinnosť zákona č. 181/1947 Sb. sa predlžuje do 30. júna 1950.


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. júna 1949; vykonajú ho ministri financií a vnútra.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Nosek v. r.