Nariadenie č. 290/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive.

Čiastka 90/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 31.12.1949

OBSAH

290.

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 23. decembra 1949,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive.

Minister vnútra nariaďuje po dohode s ministrom národnej obrany podľa § 26 zákona zo dňa 16. júna 1949, č. 162 Sb., o zbraniach a strelive:


§ 1.

Zákon č. 162/1949 Sb. nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1950 s výnimkou ustanovenia § 24, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto nariadenia.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.