Nariadenie vlády č. 7/1949 Zb.Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy

Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949 do14.11.1952
Účinnosť od 27.01.1949 do14.11.1952
Zrušený 56/1952 Zb.

7.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949

o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje republiky Československé (zákona o prvním pětiletém plánu):


§ 1

(1) Zemědělci uzavřou s Ústředím pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „Ústředí“) nebo právnickou osobou jím pověřenou smlouvu, jíž se zaváží, že dodají množství zemědělských výrobků určené podle § 2. Touto smlouvou se Ústředí nebo právnická osoba jím pověřená zavazuje toto množství zemědělských výrobků vykoupiti, čímž Ústředí splní povinnost podle § 2 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, pokud jde o druh zemědělských výrobků, o nichž se smlouva uzavírá.

(2) Smlouva podle odstavce 1 se uzavírá za přítomnosti zástupce místního národního výboru, který ji spolupodepíše.

(3) Závazky převzaté zemědělci smlouvou podle odstavce 1 nahrazují jejich dodávkovou povinnost podle příslušných opatření v řízení vyživovacího hospodářství.

§ 2

Množství zemědělských výrobků, o nichž se uzavírá smlouva podle § 1, určí místní národní výbor za účasti zástupce okresního národního výboru podle směrnic ministerstva výživy vydaných v dohodě s ministerstvem zemědělství ve lhůtách stanovených těmito směrnicemi.

§ 3

Nedojde-li k uzavření smlouvy, určí okresní národní výbor v součinnosti s místním národním výborem dodávkovou povinnost zemědělcovu na podkladě příslušných předpisů.

§ 4

(1) Nemůže-li zemědělec splniti závazek k dodávce podle smlouvy z důvodu vyšší moci, může okresní národní výbor v součinnosti s místním národním výborem tento závazek přiměřeně snížiti. Okresní národní výbor postupuje při tom podle směrnic vydaných ministerstvem výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství.

(2) Na podkladě opatření podle odstavce 1 vyznačí Ústředí příslušnou změnu ve smlouvě.

§ 5

(1) Smlouva se uzavírá písemně, a to pokud možno zároveň o všech zemědělských výrobcích, které má zemědělec dodati.

(2) Vzor smlouvy vyhlásí ministerstvo výživy v Úředním listě.

§ 6

Předcházející ustanovení se nevztahují na výkup a dodávku zemědělských výrobků z Československých státních statků, národního podniku, ze statků vojenské správy a z velkovýkrmen jatečných zvířat určených ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy; způsob výkupu a dodávky z nich stanoví přímo ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství, a pokud jde o statky vojenské správy, též v dohodě s ministerstvem národní obrany.

§ 7

Opatření podle §§ 2 až 4 se dějí v součinnosti s příslušnou složkou zemědělských organisací.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr výživy v dohodě s ministrem zemědělství a se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.