93

Zákon

zo dňa 23. marca 1949

o zrušení sirotských pokladníc.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Prípravné opatrenia na zrušenie sirotských pokladníc.

§ 1

(1) Hypotekárne pohľadávky sirotských pokladníc s príslušenstvom prechádzajú dňom 1. januára 1950 za úhradu na okresné sporiteľne a záložne, po prípade na sporiteľne a záložne (ďalej len „peňažné ústavy“) v sídlach príslušných okresných súdov; Ministerstvo financií môže zo závažných organizačných dôvodov, najmä ak nie je v sídle súdu hlavný závod peňažného ústavu, ustanoviť vyhláškou v Úradnom liste republiky Československej, že hypotekárne pohľadávky sirotskej pokladnice prechádzajú na peňažný ústav v inom mieste.

(2) Výška úhrady za hypotekárnu pohľadávku a spôsob jej splatenia sa určí dohodou medzi sirotskou pokladnicou a peňažným ústavom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne predseda príslušného krajského súdu po dohode s Ústrednou radou družstiev.

(3) Prechod hypotekárnych pohľadávok podľa odseku 1 sa zapíše vo verejných knihách na návrh predsedu príslušného krajského súdu s poukazom na tento zákon. Knihovné zápisy sú oslobodené od poplatkov.

§ 2

Hotovosti súdnych chránencov, uložené v sirotských pokladniciach, sa od 1. januára 1950 neúrokujú.

§ 3

Sirotské pokladnice si nabudúce nesmú medzi sebou poskytovať pôžičky.

§ 4

Minister spravodlivosti môže po dohode s ministrom financií slučovať sirotské pokladnice, ktoré majú sídlo v obvode toho istého krajského súdu.

Postupné zrušenie sirotských pokladníc.

§ 5

Minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií zruší postupne sirotské pokladnice, len čo to bude odôvodnené hospodárskymi pomerami jednotlivých sirotských pokladníc a stavom ich majetku, najneskoršie však do 31. decembra 1955.

§ 6

(1) Pohľadávky voči sirotskej pokladnici, ktoré budú uplatňované po jej zrušení, sa uhradia zo správnych prebytkov (rezervných fondov), hromadne spravovaných (§ 12, ods. 2 zákona zo dňa 16. októbra 1946 č. 193 Sb., o úprave niektorých pomerov sirotských pokladníc).

(2) Hotovosti súdnych chránencov, ktoré boly uložené v zrušenej sirotskej pokladnici, sa prevedú na samostatné vkladové účty ako jednotlivé súdne depozity.

§ 7

Po zrušení všetkých sirotských pokladníc pripadnú správne prebytky (§ 6, ods. 1) štátu, a to dňom, ktorý určí minister financií; po ich odvedení štátnej pokladnici prechádzajú záväzky zrušených sirotských pokladníc na štát.


Záverečné ustanovenia.

§ 8

Začínajúc rokom 1950 bude z čistých správnych prebytkov sirotských pokladníc každoročne až do dňa, keď pripadnú štátu (§ 7), odvedená do štátnej pokladnice suma, ktorú určí pre bežný rok minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.

§ 9

Po zrušení všetkých sirotských pokladníc budú výnosy zdrojov, uvedených v § 7, ods. 3 zákona č. 193/1946 Sb., odvádzané štátnej pokladnici.

§ 10

Dňom vyhlásenia tohto zákona sa zrušuje ustanovenie § 1, ods. 2 zákona č. 193/1946 Sb. a dňom 31. decembra 1949 ustanovenie jeho § 7, ods. 1 a 2.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí v krajoch českých; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.