Nariadenie vlády č. 54/1949 Zb.Nariadenie o letnom čase v roku 1949

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do31.12.1949
Účinnosť od 11.03.1949 do31.12.1949

OBSAH

54.

Vládne nariadenie

zo dňa 1. marca 1949

o letnom čase v roku 1949.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 8. marca 1946, č. 54 Sb., o letnom čase:


§ 1

Začiatok letného času v roku 1949 sa určuje na deň 10. apríla 1949 o druhej hodine stredoeuropského času a vykoná sa posunutím hodinových ručičiek na tretiu hodinu.

§ 2

Koniec letného času v roku 1949 sa určuje na deň 2. októbra 1949 o tretej hodine letného času a vykoná sa posunutím hodinových ručičiek na druhú hodinu.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.