Zákon č. 166/1949 Zb.Zákon o sídle Správneho súdu.

Čiastka 49/1949
Platnosť od 02.07.1949
Účinnosť od 02.07.1949

OBSAH

166.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o sídle Správneho súdu.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Za sídlo Správneho súdu (§ 137, ods. 1 Ústavy) sa určuje Bratislava.

§ 2.

Pre Správny súd platí až do novej úpravy zákon zo dňa 16. júna 1937, č. 164 Sb., o Najvyššom správnom súde.


§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

tiež za ministra

Dr. Šrobára

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.