Zákon č. 159/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

OBSAH

159

Zákon

zo dňa 15. júna 1949,

ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Všetky predpisy o poplatkovom ekvivalente, najmä zákon zo dňa 8. apríla 1938, č. 76 Sb., o poplatkovom ekvivalente, a dekrét prezidenta republiky zo dňa 23. októbra 1945, č. 107 Sb., o prechodnej úprave poplatkového ekvivalentu v zemiach Českej a Moravskosliezskej, strácajú platnosť dňom 30. júna 1949.

§ 2

Minister financií môže nariadením zmeniť a doplniť doterajšie predpisy o poplatkovom ekvivalente, pokiaľ je to potrebné na jeho usporiadanie za čas do 30. júna 1949 z imania národných podnikov alebo z imania znárodneného, konfiškovaného alebo štátom vykúpeného a na poskytnutie úľav pri poplatkovom ekvivalente z imania zničeného alebo poškodeného vojnovými alebo inými mimoriadnymi udalosťami, po prípade tiež na odstránenie nesrovnalostí. Pritom môže minister financií ustanoviť, že sa opatrenia, urobené pred vydaním jeho nariadenia, považujú za urobené podľa neho, pokiaľ zodpovedajú jeho ustanoveniam.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.