Nariadenie vlády č. 246/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov.

Čiastka 79/1949
Platnosť od 06.12.1949 do30.06.1950
Účinnosť od 06.12.1949 do30.06.1950
Zrušený 104/1950 Zb.

OBSAH

246

Vládne nariadenie

zo dňa 8. novembra 1949,

ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa článku I, ods. 2 zákona zo dňa 15. júna 1949, č. 161 Sb., o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov:


§ 1

(1) Pri národných podnikoch vymenovaných v článku I zákona č. 161/1949 Sb. sa kmeňové imanie určuje týmito činiteľmi:

a) pri podnikoch, ktorých činnosť záleží v nákupe a predaji tovaru, bilančnou hodnotou investičného majetku zvýšenou o hodnotu časti normálneho skladu tovaru v podniku, určenou podľa smerníc uvedených v odseku 2;

b) pri podnikoch, ktorých činnosť záleží v obstarávaní služieb a dodávaní výkonov, bilančnou hodnotou investičného majetku.

(2) Výšku kmeňového imania jednotlivých národných podnikov určí minister vnútorného obchodu po dohode s ministrom financií na návrh národného podniku. Minister vnútorného obchodu vydá po dohode s ministrom financií smernice pre vypracovanie návrhov na úpravu kmeňového imania, v ktorých najmä určí spôsob, akým sa ustanoví normálny sklad tovaru v podniku, so zreteľom na jeho plánovanú tržbu a v percentách časť hodnoty normálneho skladu, ktorá má byť krytá kmeňovým imaním.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútorného obchodu po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.