Nariadenie vlády č. 5/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov

Čiastka 3/1949
Platnosť od 26.01.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1949 do31.12.1952
Zrušený 66/1952 Zb.

5.

Vládne nariadenie

zo dňa 18. januára 1949,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 49 zákona zo dňa 24. júla 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov, podľa zákona zo dňa 6. októbra 1948, č. 232 Sb., o Štátnom súde, a podľa § 22 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 319 Sb., o zľudovení súdnictva:


§ 1

(1) Na všetkých verejných pojednávaniach, ktoré sa konajú pred Najvyšším súdom alebo pred Štátnym súdom, sú sudcovia z povolania, sudcovia z ľudu a konceptní pragmatikálni úradníci Generálnej prokuratúry a Štátnej prokuratúry povinní nosiť, s výnimkou, ustanovenou v nasledujúcom odseku, predpísaný úradný odev.

(2) Vojenskí sudcovia z povolania a sudcovia z ľudu z radov vojenských osôb v činnej službe nosia na hlavnom pojednávaní na Štátnom súde a na verejnom zasadaní Najvyššieho súdu vo veciach, v ktorých v prvej stolici rozhodoval Štátny súd, služobné rovnošaty. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí obdobne pre dôstojníkov justičnej služby, činných na Štátnej prokuratúre.

(3) Sudcovia a konceptní pragmatikálni úradníci úradov verejnej obžaloby, činní na ostatných súdoch, nenosia úradný odev.

(4) Povinnosť sudcov Správneho súdu nosiť úradný odev na všetkých verejných pojednávaniach, ktoré sa konajú pred Správnym súdom, nie je dotknutá.

§ 2

(1) Sudcovia z ľudu, činní na Najvyššom súde, nosia úradný odev sudcov druhej triedy (§ 8, ods. 3 vládneho nariadenia zo dňa 12. marca 1927, č. 25 Sb., ktorým sa určuje, pri ktorých príležitostiach sú sudcovia povinní nosiť úradný odev, a ktorým sa vydávajú bližšie predpisy o jeho úprave).

(2) Prezident, viceprezident a predsedovia senátu Štátneho súdu nosia úradný odev tretej triedy (§ 8, ods. 4 vládneho nariadenia č. 25/1927 Sb.), ostatní sudcovia Štátneho súdu úradný odev druhej triedy.

(3) Štátny prokurátor a štátni viceprokurátori nosia úradný odev druhej triedy (§ 9, ods. 3 vládneho nariadenia č. 25/1927 Sb.).

§ 3

(1) Úradný odev pre sudcov z ľudu na Najvyššom súde a Štátnom súde sa obstará na trovy štátu ako inventárny úradný odev.

(2) Sudcovia z povolania, pridelení Najvyššiemu súdu alebo Štátnemu súdu, nosia na verejných pojednávaniach, ktoré sa konajú na týchto súdoch, počas pridelenia, úradný odev druhej triedy. Ak im neprislúchal taký úradný odev už pred týmto pridelením, pridelí sa im na tento čas ako inventárny úradný odev. Ustanovenie tohto odseku platí obdobne pre konceptných pragmatikálnych úradníkov úradov verejnej obžaloby a sudcov, pridelených službou Generálnej prokuratúre alebo Štátnej prokuratúre.


§ 4

Ustanovenie § 3 vládneho nariadenia zo dňa 19. októbra 1948, č. 238 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde, sa zrušuje.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949; vykonajú ho predseda vlády a minister spravodlivosti.


Dr. Čepička v. r.

Zápotocký v. r.