Vyhláška č. 57/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

57.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 7. marca 1949

o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov.

V úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 12/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:


a) v § 1, ods. 1 slová „Pri každom národnom výbore“ na „Na každom krajskom národnom výbore“;

b) v § 2, ods. 2, bode 3 slová „vo veciach ich odborov“ na „vo všetkých jej odboroch“.


Za ministra:

Adamec v. r.