Vyhláška č. 293/1949 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949.

Čiastka 91/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 15.01.1949
Redakčná poznámka

Dňom 1. januára 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka: - 1a), 2a), ex 131b) sardinky, ...

293

Vyhláška ministra financií

zo dňa 19. decembra 1949

o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949.

Podľa vládnej vyhlášky zo dňa 10. novembra 1949 č. 292 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode, vyhlasujem po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu:


Dňom 1. januára 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:

1a), 2a), ex 131b) sardinky, 155b), a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.

K týmto štátom pristupuje od 1. januára 1950 i republika Haiti.


Kabeš v. r.