Vyhláška č. 225/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia.

Čiastka 69/1949
Platnosť od 29.10.1949
Účinnosť od 01.05.1949

225.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva

zo dňa 7. októbra 1949,

o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlasuje podľa § 15 vládneho nariadenia zo dňa 5. decembra 1940, č. 437 Sb., o úprave niektorých služobných pomerov veterinárov a prehliadačov, vykonávajúcich prehliadku jatočných zvierat a mäsa, a niektorých otázok s tým súvisiacich, že vláda Československej republiky sa usniesla dňa 14. septembra 1949 takto:


Čl. I.

Mesačné hraničné sumy, uvedené v § 2, ods. 3 až 5 vl. nar. č. 437/1940 Sb. v úprave vykonanej vládnym usnesením zo dňa 16. apríla 1946 (vyhláška ministra zdravotníctva zo dňa 18. apríla 1946, č. 79 Sb.), sa zvyšujú u veterinárov z Kčs 4.000.- na Kčs 5.500.- a u prehliadačov z Kčs 3.000.- na Kčs 4.000.-, pokiaľ sú poverení úradným vyšetrovaním mäsa dovezeného do colného vnútrozemia, avšak len v kalendárnych mesiacoch, v ktorých toto vyšetrovanie vykonávajú.


Čl. II.

Toto usnesenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1949; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ministrami.


Plojhar v. r.