Nariadenie č. 77/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú

Čiastka 25/1949
Platnosť od 31.03.1949 do30.09.1951
Účinnosť od 31.03.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.

OBSAH

77.

Nariadenie ministerky výživy

zo dňa 31. marca 1949,

ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú.

Ministerka výživy nariaďuje podľa § 11, ods. 1 a § 20 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami:


§ 1.

Ústredie pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zriadené zákonom č. 278/1948 Sb., začne svoju činnosť podľa neho, pokiaľ sa týka hospodárenia s dobytkom, mäsom, rybami a zverinou, dňom 1. apríla 1949.


§ 2.

Dňom 31. marca 1949 sa zrušujú:

1. Výsadná dobytkárska spoločnosť pre Čechy a Moravu, predtým Prispol, a. s.,

2. Spoločnosť pre obchod s mliečnymi výrobkami, tukmi, hydinou a vajcami, spoločnosť s obmedzeným ručením,

3. Sväz pre dobytok, mäso a ryby.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. marca 1949.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.