Zákon č. 146/1949 Zb.Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.

Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949

OBSAH

146.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Právne úkony, listiny a úradné úkony, ktoré sú potrebné pri postupe nehnuteľností podľa § 7 vládneho nariadenia zo dňa 21. decembra 1948, č. 296 Sb., o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne, sú oslobodené od poplatkov, dávok za úradné úkony vo veciach správnych a dávky z prírastku hodnoty nehnuteľností.

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 platí tiež pre právne úkony, listiny a úradné úkony, ktoré boly potrebné na postup nehnuteľností, uskutočnený v čase od 2. novembra do 21. decembra 1948 pre stavby, uvedené v § 1, ods. 1, písm. a) vládneho nariadenia č. 296/1948 Sb., alebo pre stavby verejných zariadení (cesty, vodovody a pod.), súvisiacich s nimi.

(3) Kolkové poplatky a dávky za úradné úkony vo veciach správnych, zaplatené z listín a úradných úkonov podľa odsekov 1 alebo 2 do dňa vyhlásenia tohto zákona, sa nevracajú.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.