Nariadenie vlády č. 47/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového

Čiastka 19/1949
Platnosť od 08.03.1949 do31.05.1953
Účinnosť od 08.03.1949 do31.05.1953
Zrušený 41/1953 Zb.

47.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. februára 1949,

ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 12, ods. 1 zákona zo dňa 2. júla 1947, č. 141 Sb., o Likvidačnom fonde menovom (ďalej len „zákon“):


§ 1

Pre Likvidačný fond menový sa vydáva pripojený štatút, ktorý je súčiastkou tohto nariadenia. Ďalším vládnym nariadením bude štatút doplnený bližšími ustanoveniami o cenných papieroch Likvidačného fondu menového (§ 10, ods. 3 zákona).


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 47/1949 Sb.

Štatút Likvidačného fondu menového.

Čl. 1.

(1) Likvidačný fond menový (ďalej len „Fond") je právnickou osobou so sídlom v Prahe a s úradovňou v Prahe pre skupinu českú a v Bratislave pre skupinu slovenskú (§ 11, ods. 1 a § 6 zákona).

(2) Fond spravuje a navonok zastupuje predsedníctvo, ktoré sa skladá z guvernéra Národnej banky Československej ako predsedu, z prvého a druhého podpredsedu, vymenovaných vládou na návrh ministra financií, z dvoch zástupcov Ministerstva financií a z jedného zástupcu Povereníctva financií, z dvoch zástupcov Národnej banky Československej, ústredia v Prahe a z jedného zástupcu Národnej banky Československej, oblastného ústavu v Bratislave, vymenovaných vládou na návrh ministra financií
(§ 11, ods. 2 zákona).

(3) Ak je predseda zaneprázdnený, zastupujú ho podpredsedovia podľa svojho poradia.

(4) Funkcia člena predsedníctva je čestná. Členovia majú nárok len na náhradu cestovných výdavkov, spojených s výkonom funkcie.

Čl. 2.

(1) Predsedníctvo vykonáva svoju pôsobnosť v sbore usneseniami, urobenými buď na schôdzkach, ktoré vedie predseda, alebo písomnými prejavmi jednotlivých členov.

(2) Predsedníctvo je spôsobilé sa usnášať, ak je prítomných aj s predsedajúcim najmenej šesť členov. Rozhoduje sa prostou väčšinou hlasov; predsedajúci hlasuje len pri rovnosti hlasov.

(3) Ak sa usnáša predsedníctvo písomnými prejavmi svojich členov (odsek 1), je na prijatie návrhu potrebné, aby preň hlasovalo najmenej päť z nich. Výsledok hlasovania písomnými prejavmi musí byť oznámený na najbližšej schôdzke predsedníctva.

(4) Na platnosť usnesenia (odsek 2 a 3) vo veciach slovenskej skupiny sa vyžaduje súhlas aspoň jedného zo slovenských členov.

Čl. 3.

Schôdzky predstavenstva svoláva predseda zpravidla raz za mesiac. Okrem toho je predseda povinný svolať schôdzku

a) ak sa usnesie na tom predsedníctvo,

b) ak to uzná predseda za potrebné,

c) ak požiadajú o to aspoň traja členovia písomne s udaním predmetu rokovania.

Čl. 4.

(1) Schôdzky sa svolávajú doporučenými listami, ktoré musia byť podané na poštu najneskoršie 5 dní pred dňom schôdzky, po prípade listami doručenými členom predsedníctva poslom najneskoršie tri dni pred dňom schôdzky.

(2) Program rokovania určuje predseda. Do programu rokovania treba zaradiť i návrhy členov predsedníctva, pokiaľ o to predsedu včas požiadajú.

(3) Znenia návrhov, ktoré sa majú prejednať na schôdzke, musia sa aj s odôvodnením dodať všetkým členom najneskoršie zároveň s pozvaním.

Čl. 5.

(1) Členovia predsedníctva sú povinní zúčastniť sa na schôdzkach.

(2) Predseda, po prípade predsedníctvo, môže pribrať na rokovanie znalcov (odborníkov), alebo iné osoby, aby predsedníctvu podali dobrozdanie alebo potrebné zprávy.

Čl. 6.

Predsedníctvo môže zo svojho stredu zvoliť komisie, aby vhodným spôsobom pripravily jeho rokovanie o určitých otázkach alebo návrhoch.

Čl. 7.

(1) Okrem programu môžu byť predmetom rokovania na schôdzke len veci zvlášť naliehavé, ktoré sa vyskytly až po svolaní schôdzky, podania rôznych zpráv, dotazy členov a veci formálneho rázu.

(2) Usnesením predsedníctva môžu sa na prerokovanie pripustiť i voľné návrhy, ak nie je vzhľadom na dosah veci potrebné, aby ich prerokovanie bolo pripravené v komisii podľa čl. 6.

Čl. 8.

(1) O schôdzkach spisuje zapisovateľ zápisnicu, ktorá obsahuje stručné, ale výstižné opísanie priebehu rokovania, výsledok hlasovania a presné znenie urobených usnesení. Ak mal niektorý člen odchýlnu mienku, vyznačuje sa na jeho žiadosť v zápisnici. Zapisovateľa určí predseda z úradníctva Národnej banky Československej.

(2) Zápisnicu podpíšu predsedajúci a zapisovateľ. Odpis zápisnice sa odošle najneskoršie do 8 dní po schôdzke každému členovi.

(3) Zápisnica schvaľuje sa na najbližšej budúcej schôdzke.

Čl. 9.

Konceptnú, účtovnú, pokladničnú a kancelársku službu Fondu a oboch úradovní obstaráva Národná banka Československá, ktorá na žiadosť predsedníctva pridelí Fondu na to potrebný počet zamestnancov pre kancelárie a úradovne.

Čl. 10.

Kancelária predsedníctva zhotovuje a rozosiela zápisnice o schôdzkach, prijíma korešpondenciu predsedníctva, vybavuje jeho usnesenia a obstaráva styk predsedu; podlieha predsedovi.

Čl. 11.

(1) Fond zriadi úradovňu v Prahe pre skupinu českú a úradovňu v Bratislave pre skupinu slovenskú. Predsedníctvo rozhodne o tom, ktoré veci sverí na vybavovanie každej úradovni.

(2) Úradovňu vedie jej prednosta, ktorého ustanoví predsedníctvo.

(3) Obe úradovne podliehajú stálemu dohľadu, ktorý vykonávajú v každej z nich dvaja členovia, volení predsedníctvom z jeho stredu. Ostatní členovia môžu kedykoľvek požadovať vysvetlivky, po prípade nazerať do kníh a spisov úradovní.

Čl. 12.

Značenie Fondu robí sa tak, že k jeho označeniu kýmkoľvek alebo akokoľvek napísanému alebo vytlačenému, pripojí svoj podpis predseda, vo veciach spomenutých v čl. 11, ods. 1, druhá veta, potom spoločne dvaja zo zamestnancov úradovne, splnomocnení na to predsedníctvom.