Nariadenie vlády č. 257/1949 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch.

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949
Účinnosť od 21.12.1949

257.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. decembra 1949

o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 36 zákona zo dňa 21. apríla 1948, č. 95 Sb., o základnej úprave jednotného školstva (školského zákona):


§ 1.

(1) Základné odborné školy, odborné školy a vyššie odborné školy pri štátnych a národných podnikoch (ďalej len „školy“) poskytujú odborné vzdelanie zamerané na osobitné potreby podnikov, pre ktoré sú zriadené (ďalej len „podniky“).

(2) Do školy chodia učňovia a zamestnanci podnikov.

§ 2.

Školy zriaďuje Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s príslušnými ústrednými úradmi podľa plánu ustanoveného vládou.

§ 3.

Osobný náklad na školy a náklad na učebné pomôcky a knihy pre školy uhradzuje štát.

§ 4.

Učebný plán a osnovy odborných predmetov sa prispôsobia osobitným potrebám podnikov.

§ 5.

(1) Školu spravuje riaditeľ so zreteľom na prevádzkové pomery podnikov.

(2) Pred ustanovením riaditeľa treba vypočuť príslušný ústredný úrad.

§ 6.

(1) Podniky predkladajú námety na prispôsobenie prevádzky školy osobitným pomerom podnikov miestnemu poradnému sboru školy (§ 44, ods. 1 školského zákona) na prejednávanie.

(2) Návrhy poradného sboru predkladá riaditeľ školy krajskému národnému výboru na ďalšie opatrenie.

§ 7.

Ak to vyžaduje naliehavo splnenie hospodárskeho plánu podnikov, môžu podniky poveriť dielne a iné zariadenia školy vykonaním určitých výrobných a iných podnikových úkonov. Vykonávaním takých úkonov však nesmie byť ohrozené dosiahnutie učebných cieľov, určených učebnými osnovami.

§ 8.

Podnikom, poprípade ich nadriadeným orgánom, prislúcha právo presvedčovať sa po dohode s orgánom školskej správy, povereným dozorom na školy, o tom, ako škola plní svoju úlohu v odborných predmetoch vzhľadom na osobitné potreby podnikov.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.