242.

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949,

ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I. - Zrušený od 1. 1. 1957.

Čl. II.

Ustanovenie § 1, ods. 1, písm. c) zákona zo dňa 13. decembra 1945, č. 159 Sb., o osobitnom prídavku štátnym a niektorým iným verejným zamestnancom, ako i požívateľom štátnych odpočivných (zaopatrovacích) platov, vo znení zákona zo dňa 2. apríla 1947, č. 69 Sb., sa mení a znie:

c) na každé dieťa, na ktoré prislúcha výchovné, ročne

na 1 dieťa 2.280 Kčs, na 2 deti 5.160 Kčs, na 3 deti 8.640 Kčs, na 4 deti 12.720 Kčs, na 5 detí 17.400 Kčs, na 6 detí 22.680 Kčs, na 7 detí 28.560 Kčs,

na ôsme a každé ďalšie dieťa prislúcha ročný prídavok vo výške

6.480 Kčs.“

Čl. III.

Zákon zo dňa 18. júla 1946, č. 164 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, doplňuje sa takto:

1. K § 21 sa pripojuje odsek 3 tohto znenia:

(3) Príplatok podľa odseku 1 sa zvyšuje o 40 Kčs mesačne invalidom, ktorí nemajú nárok na rodinný prídavok podľa zákona zo dňa 23. marca 1949, č. 90 Sb., o rodinných prídavkoch, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich ani na výchovné podľa predpisov uvedených v § 5, ods. 1 toho istého zákona.“

2. Za § 57 sa vkladá § 57a tohto znenia:

㤠57a.

(1) Bezdetný požívateľ dôchodku podľa tohto zákona, ktorý je výhradne odkázaný na tento dôchodok, má nárok na prídavok v sume 12 Kčs mesačne; ak žije vo spoločnej domácnosti s manželkou alebo aspoň 6 mesiacov s družkou, zvyšuje sa tento prídavok na 24 Kčs mesačne.

(2) Tento prídavok sa nezapočítava do príjmu určeného v § 43, ods. 1 a § 49, ods. 5.

(3) Požívateľka vdovského dôchodku sa posudzuje pre účely tohto zákona vždy ako bezdetná.“


Čl. IV.

§ 1.

(1) Osobám, ktoré nemajú nárok na výchovné, rodinný prídavok ani iný podobný príspevok a sú na ne odkázané, môže okresný národný výbor poskytnúť zo štátnych prostriedkov na druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa osobitný príspevok; možno ho však podľa žiadateľových pomerov poskytnúť tiež iba až na každé tretie, prípadne iba až na ďalšie dieťa.

(2) Osobitný príspevok môže byť u druhého najviac 80 Kčs a u každého ďalšieho dieťaťa až 140 Kčs mesačne.

§ 2.

Nárok na výplatu poskytnutého osobitného príspevku nemôže sa postúpiť, zastaviť ani postihnúť exekúciou alebo zaisťovacími úkonmi.

§ 3.

Príjemcovia osobitného príspevku sú povinní hlásiť bez zbytočného odkladu každú zmenu podmienok pre poskytovanie tohto príspevku a začiatkom každého roku preukázať, že tieto podmienky trvajú.

§ 4.

(1) Osobitný príspevok sa nezapočítava do základu priamych daní.

(2) Písomnosti a úradné úkony, ktoré sú potrebné na vykonanie tohto článku, sú oslobodené od poplatkov a od dávok za úradné úkony vo veciach správnych.

§ 5.

Kto v žiadosti o poskytnutie osobitného príspevku úmyselne nesprávne uvedie alebo potvrdí skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho poskytnutie alebo trvanie, alebo také skutočnosti zamlčí alebo neohlási, potresce sa - ak nejde o čin súdne trestný - okresným národným výborom pre priestupok pokutou do 2.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 1 mesiaca. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty sa vymeria zároveň náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia v medziach sadzby trestu na slobode.

§ 6.

Podrobnosti o poskytovaní osobitných príspevkov určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti.

§ 7.

Používateľnosť vládneho nariadenia zo dňa 21. novembra 1941, č. 441 Sb., o osobitných prídavkoch početným rodinám, sa zrušuje.


Čl. V.

Zvýšenie prídavkov podľa čl. I a II a osobitný príspevok podľa čl. IV sa poskytujú len vtedy, ak býva dieťa na území Československej republiky; zvýšenie príplatkov a prídavok podľa čl. III sa poskytujú len vtedy, ak býva invalida a dieťa alebo používateľ dôchodku na území Československej republiky.

Čl. VI.

Príslušné ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch urobiť opatrenia na odstránenie nesrovnalostí, ku ktorým by snáď došlo pri vykonávaní tohto zákona.

Čl. VII.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.,

aj za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.