Nariadenie vlády č. 13/1949 Zb.Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 09.06.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

13.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. januára 1949

o technických referátoch krajských národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 2 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 281 Sb., o výkone finančnej správy národnými výbormi:


§ 1.

Na každom krajskom národnom výbore sa zriaďuje technický referát. Technický referát sa delí podľa potreby na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení, určí Ministerstvo techniky po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 2.

(1) Technický referát obstaráva krajskú správu vo všetkých veciach technickej povahy, pokiaľ nie sú prikázané iným referátom krajského národného výboru, pričom stará sa najmä o plánovitý rozvoj všetkého stavebníctva.

(2) Bez ujmy pôsobnosti iných orgánov (úradov) plní technický referát najmä tieto úlohy:

1. vypracováva v svojom odbore (odsek 1) čiastkový plán vlastného krajského plánu a kontroluje jeho plnenie a spolupracuje s plánovacím referátom krajského národného výboru pri plnení jeho úloh;

2. vedie stavebnú činnosť v kraji tak, aby bolo zaistené hospodárne uskutočňovanie stavieb;

3. obstaráva všeobecné veci technickej služby na krajských a podriadených národných výboroch a dozerá na jej výkon;

4. obstaráva veci civilných inžinierov, technikov a civilných geometrov, najmä veci ich autorizačných skúšok, a koná skúšky uchádzačov o oprávnenie staviteľa, majstra murárskeho, tesárskeho, kamenárskeho a studniarskeho;

5. obstaráva veci viazaných stavebnín a ich prídelu;

6. vybavuje právne veci, vyplývajúce z odbornej činnosti referátu, najmä veci z odboru práva stavebného a vodného, vyvlastňovanie pre všetky účely, zaberanie budov na verejné
účely, ako aj právne veci stavieb vodohospodárskych, hradských, mostných a pozemných a právne veci stavebnej obnovy;

7. vykonáva znaleckú, dozornú a posudkovú činnosť technickú v odbore stavieb pozemných, hradských, mostných a vodohospodárskych v odbore strojných a elektrotechnických
zariadení na stavbách, v odbore verejného vymerávania a mapovania a podľa vodného zákona vôbec;

8. obstaráva technické veci výstavby a asanácie obcí a väčších území a veci stavebnej obnovy, ako aj všetky veci pozemných stavieb štátu, jeho ústavov, podnikov a zariadení, s výnimkou stavieb vojenských; sem patrí tiež technický dozor na uskutočňovanie stavieb národných podnikov, štátom spravovaných fondov a základín, štátom podporovaných pozemných stavieb, pozemných stavieb sväzkov ľudovej správy a ich ústavov, zariadení a podnikov a komunálnych podnikov, ako aj správa a udržovanie štátnych a iných verejných budov;

9. obstaráva stavebno-technické veci civilných letíšť a súvisiacich stavieb a zariadení;

10. obstaráva stavby hradských a mostov, stará sa o ich schodnosť a udržovanie a vedie ich správu;

11. pripravuje a vedie všetky verejné alebo z verejných prostriedkov podporované stavby vodohospodárske na tokoch splavných i nesplavných, obstaráva ich správu a udržovanie, vedie a vykonáva prevádzkovú službu na zdymadlách a obsluhu pohyblivých hatí a obstaráva výkonnú službu povodňovú a ľadovú;

12. pripravuje a vedie po technickej stránke všetky verejné alebo z verejných prostriedkov podporované stavby vodovodné, kanalizačné, melioračné, kúpalíšť a rybníkov a stará sa o čistotu vôd;

13. obstaráva veci verejného vymerávania a mapovania, ako podrobné triangulácie a nivelácie, vceňovanie, autentifikácie a zememeračské práce pre verejné stavby.

(3) Pokiaľ ide o odbory, určené v odsekoch 1 a 2, náležík činnosti technického referátu vykonávať tiež správne konania trestné.

(4) Technické referáty krajských národných výborov v Prahe, Brne a Bratislave obstarávajú pre miestne príslušné krajské národné výbory štúdiá a generálne projekty hradských
medzinárodného a diaľkového významu a štúdiá, generálne projekty a odborný dozor na výstavbu mostov veľkého rozpätia na hradských a sústreďujú navrhovanie a vedenie stavieb skladacích oceľových mostov a správu na to potrebného materiálu a strojov, a to technický referát krajského národného výboru v Prahe pre kraje Pražský, Českobudějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký a Pardubický, technický referát krajského národného výboru v Brne pre kraje Brněnský, Olomoucky,
Gottwaldovský, Jihlavský a Ostravský a technický referát krajského národného výboru v Bratislave pre Slovensko.

(5) Technické referáty krajských národných výborov v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave obstarávajú ďalej pre miestne príslušné krajské národné výbory tieto úlohy:

pripravujú a odborne vedú stavby pre využitie vodnej energie, stavby údolných priehrad pre všetky vodohospodárske účely, stavby na splavných tokoch a stavby prístavov, vykonávajú technicko-bezpečnostné revízie týchto diel a starostlivosť o ich jednotné udržovanie, starajú sa o sústavné riešenie a udržovanie úprav vodných tokov a o hospodárne využitie vodnej energie pre sústavnú elektrizáciu štátu, vykonávajú službu hydrografickú a hydrologickú a službu návestnú a predpovednú pre potreby plavby a verejnej bezpečnosti, sjednocujú a usmerňujú prevádzku zdymadiel, pohyblivých hatí, priehrad a vodných elektrární v záujme plavby, využitie vodnej energie a ostatných vodohospodárskych potrieb, vedú jednotne výkonnú službu povodňovú a ľadovú a vykonávajú rozbory pôdy pre vodohospodárske stavby,

a to technický referát Krajského národného výboru v Prahe pre povodie rieky Labe, technický referát Krajského národného výboru v Brne pre povodie rieky Moravy, technický referát Krajského národného výboru v Ostrave pre povodie rieky Odry a technický referát Krajského národného výboru v Bratislave pre Slovensko.

§ 3.

Ministerstvo techniky vydá po dohode s Ministerstvom vnútra a s Najvyšším účtovným kontrolným úradom predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti technických referátov krajských národných výborov.

§ 4.

Dňom 1. februára 1949 sa ujímajú okresné národné výbory krajskej správy

a) v odbore technickej správy (§ 2), ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory, na Slovensku pôsobnosti toho istého druhu, vykonávanej tam dosiaľ povereníctvami techniky a pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, štátnymi stavebnými úradmi, štátnymi strojnými úradmi, štátnymi vodoprávnymi, vodotechnickými a vodohospodársko-stavebnými úradmi a pôsobnosti podľa § 3, ods. 1, nariadenia Sboru povereníkov zo dňa 22. októbra 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbe miest a obcí na Slovensku,

b) v odbore technickej správy (§ 2, ods. 2, č. 13), ktorú dosiaľ obstarávajú zemské finančné riaditeľstvá, včítane expozitúry v Opave, a katastrálne úrady s rozšírenou pôsobnosťou, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, vykonávanej tam dosiaľ Povereníctvom financií, katastrálnym meračským úradom v Bratislave, archívom katastrálnych máp v Bratislave a inšpektorátmi katastrálneho vymerávania.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949; vykonajú ho ministri techniky a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.