Nariadenie vlády č. 275/1949 Zb.Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

275.

Vládne nariadenie zo dňa 13. decembra 1949

o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Čl. I.

Ustanovenia § 1, ods. 1 a 2 a §§ 2 ž 9 vládneho nariadenia zo dňa 13. januára 1943, č. 14 Sb., o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní, v znení vyplývajúcom z terajšieho právneho stavu, platia primerane do 31. decembra 1950.

Čl. III.

Úrady a orgány verejnej správy sú povinné pri vykonávaní ustanovení uvedených v čl. I dbať na ciele a úlohy, ktoré ustanovuje zákon o päťročnom pláne a predpisy vydané podľa neho.


Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 a platí v českých zemiach; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r. ,

aj za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.