Nariadenie vlády č. 14/1949 Zb.Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu

(v znení č. 58/1949 Zb., 232/1949 Zb.)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

14.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. januára 1949

o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 3 písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

(1) Na každom krajskom národnom výbore zriaďuje sa referát pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu.

(2) Referát sa delí podľa potreby na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení, ustanoví Ministerstvo školstva, vied a umení a Ministerstvo informácií a osvety po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 2

(1) Referát pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu obstaráva krajskú správu vo veciach školských, vedeckých a umeleckých, základinových, štátno-propagačných, ľudovej výchovy, knihovníctva a telesnej výchovy.

(2) Vo veciach, uvedených v odseku 1, plní referát - bez ujmy príslušnosti iných orgánov (úradov) - najmä tieto úlohy:

1. Vypracováva v svojom odbore (odsek 1) čiastkový plán vlastného krajského plánu a kontroluje jeho plnenie a spolupracuje s plánovacím referátom krajského národného výboru pri plnení jeho úloh;

2. stará sa o povznesenie jednotnej výchovy a všeobecného aj odborného vzdelania mládeže, ako aj o ďalšie školské vzdelávanie pracujúcich osôb, zriaďuje školy a ustanovuje ich obvody, zriaďuje triedy na školách a kurzy pre pracujúce osoby, spravuje školy a dozerá na ne;

3. dohliada na mestské hudobné ústavy a na súkromné učilištia každého druhu a stará sa o pedagogický dohľad na jasle a útulky pre deti v rokoch predškolských;

4. stará sa o zriaďovanie domovov a družín mládeže pri školách, o sociálne potreby študentstva, aj pokiaľ ide o jeho ubytovanie, a o zriaďovanie sdruženia rodičov a priateľov školy a dozerá na činnosť dotyčných zariadení a sdružení;

5. uvedomuje ľud v duchu ľudovej demokracie vedením štátnej politickej výchovy, programovým vedením štátno-politických akcií a spolupôsobením pri morálne politickej výchove občianstva k brannosti;

6. prispieva na zvýšenie produktivity práce všeobecnou podporou socialistického súťaženia;

7. stará sa o sústavné mimoškolské vzdelávanie ľudu na podklade vedeckého svetového názoru stálymi osvetovými zariadeniami, osvetovými učilištiami a školením pracujúcich osôb;

8. stará sa o rozvoj vied a umení a usiluje o to, aby sa kultúra stala majetkom všetkého ľudu, tým, že zriaďuje kultúrne družstvá, spolupracuje s kultúrnymi pracovníkmi, stará sa o zriaďovanie domov osvety a iných kultúrnych zariadení, ako aj o odborné školenie ľudovýchovných pracovníkov a ochotníkov;

9. ochraňuje pamiatky praveké, historické, umelecké a kultúrne vôbec, stará sa o archívnictvo, muzejníctvo, knihovníctvo, galerie a výstavy, vynímajúc správne veci verejných archívov, stará sa o ochranu prírody a krajiny a zaisťuje, aby výsledky boly využité pre výchovu ľudu;

10. približuje ľudu knihu ako zvlášť dôležitý zdroj kultúry sústavnou podporou a dohľadom nad činnosťou verejných knihovní, starostlivosťou o výchovu čitateľov a školením knihovníkov;

11. stará sa o zvýšenie telesnej a brannej zdatnosti ľudu mimoškolskou telesnou výchovou, výchovným pobytom v prírode a turistikou;

12. spravuje základinové veci s výnimkou cirkevných základín.

(3) Pokiaľ ide o odbory, ustanovené v odsekoch 1 a 2, náleží referátu vykonávať tiež správne trestné konanie.

§ 3

Ministerstvo školstva, vied a umení a Ministerstvo informácií a osvety vydajú po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti referátov krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu.

§ 4

Dňom 1. februára 1949 ujímajú sa krajské národné výbory krajskej správy vo veciach, uvedených v § 2, ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, ktorú tam dosiaľ vykonávajú Povereníctvo školstva, vied a umení a Povereníctvo informácií a osvety.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949; vykonajú ho ministri školstva, vied a umení, informácií a osvety a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.