Vyhláška č. 213/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948.

Čiastka 65/1949
Platnosť od 10.10.1949
Účinnosť od 06.08.1948

213.

Vyhláška

ministra zahraničných vecí

zo dňa 20. augusta 1949

o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948.


Medzi Československou republikou a Francúzskou republikou bol v Paríži dňa 6. augusta 1948 dojednaný Dohovor československo-francúzsky smerujúci na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku.

Tento Dohovor bol dňa 22. decembra 1948 schválený Národným shromaždením a dňa 30. apríla 1949 ratifikovaný prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 17. júna 1949, čím nadobudol medzinárodnú platnosť, vstúpivši do dočasnej účinnosti podľa svojho článku 4 odo dňa svojho podpisu.

Znenie Dohovoru sa vyhlasuje v prílohe ku Sbierke zákonov.1)

Dr. Clementis v. r.

213
DOHOVOR
československo-francúzsky smerujúci na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku, zavedených v Československu a vo Francúzsku.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

BOL DOHODNUTÝ

TENTO DOHOVOR:

DOHOVOR

ČESKOSLOVENSKO-FRANCÚZSKY

smerujúci na zamedzenie dvojakého zdanenia,

ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku

alebo z prírastku na majetku, zavedených

v Československu a vo Francúzsku.Vláda československá a vláda francúzska,

v úmysle vyhnúť sa v medziach možnosti tomu, aby majetky, patriace fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sú ustavené v jednom z oboch štátov a ktorých skutočné alebo právne umiestenie je v štáte druhom, neboly podrobené zároveň dávkam z majetku a z majetkového prírastku zavedeným československým zákonom zo dňa 15. mája 1946 a dávke národnej solidarity, zavedenej francúzskym nariadením zo dňa 15. augusta 1945, sa dohodly na týchto opatreniach:

I.

Fyzické osoby a právnické osoby okrem spoločností.

Článok 1.

Majetkové predmety ďalej uvedené zdaňujú sa takto:

a) Nehnuteľnosti v štáte, kde sú umiestené, a práva na nehnuteľnosti v štáte, na ktorého území sú umiestené nehnuteľnosti, na ktoré sa tieto vzťahujú, pričom otázka, či majetok alebo právo má charakter nehnuteľnosti, má sa riešiť podľa zákonodarstva miesta, v ktorom je umiestnený spomenutý majetok alebo majetok, na ktorý sa vzťahuje dotyčné právo.

b) Hmotné veci hnuteľné v štáte, kde sú umiestené.

c) Obchodný a priemyslový majetok v štáte, kde je predmetom prevádzky, s tým, že

1. výraz obchodného a priemyslového majetku znamená najmä materiál, tovar, nájomné právo, zákazníctvo, patenty, továrenské známky a iné nehmotné složky;

2. filiálky, továrne, dielne a pracovne, predajne a iné stále prevádzkové miesta majúce výrobný charakter, ako i sklady vedené nesamostatnými zástupcami, umiestené v jednom z oboch štátov a závislé na závode, ktorého sídlo je v druhom štáte, sa považujú na vykonanie tohto článku za samostatné obchodné alebo priemyslové majetky a zdaňujú sa v štáte, kde sú umiestené.

d) Hypotekárne pohľadávky v štáte, kde je umiestená nehnuteľnosť zaťažená záložným právom; obchodné pohľadávky, pochádzajúce z predajov tovaru alebo vklady a bežné účty, vzniknuté ako protihodnota tovaru, v štáte, kde je veriteľovo bydlisko.

e) Poplatky za užívanie patentov, licencií alebo továrenských známok v štáte bydliska majiteľa týchto patentov, licencií alebo továrenských známok, hoci platenie zmienených poplatkov nezaťažuje hlavný podnik, patriaci tomuto majiteľovi v druhom štáte.

f) Všetky ostatné majetkové predmety, ako napr. iné pohľadávky než tie, ktoré sú uvedené pod písm. d), účastiny, obligácie a iné nehmotné hodnoty hnuteľné zostávajú zdaniteľné podľa zásad a predpisov toho ktorého štátu.

II.

Spoločnosti.

Článok 2.

Spoločnosti sa zdaňujú v štáte, podľa ktorého zákonov boly zriadené a podľa zákonodarstva tohto štátu.

V druhom štáte, v ktorom nie je sídlo spoločnosti, nie sú spoločnosti zdaňované dávkou tohto druhého štátu, okrem z majetkových predmetov, ktoré tam držia, a to za podmienok shora určených pre fyzické osoby a iné právnické osoby.

III.

Pomoc.

Článok 3.

Obidve vlády sa dohovoria, že spoločnou dohodou vyriešia ťažkosti, ku ktorým by vykonávanie tohto dohovoru mohlo dať podnet a že si vzájomne poskytnú pomoc pre presné vyberanie dávok, dotknutých touto dohodou a pre prevody prostriedkov potrebných na ich platenie.

IV.

Ratifikácia.

Článok 4.

Táto dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe v čase čonajkratšom. Dohovor vstúpi do dočasnej účinnosti odo dňa jeho podpisu.

Dané v Paríži dňa 6. augusta 1948 vo dvoch vyhotoveniach, v jazyku českom a francúzskom, pričom obidva texty sú autentické.

Za vládu československú:

Dr. J. DIVÍŠEK

L.S.

Za vládu francúzsku:

RAYMOND BOUSQUET

L.S.

PRESKÚMAVŠI TENTO DOHOVOR HO SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A NAŇ PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

NA PRAŽSKOM HRADE DŇA 30. APRÍLA ROKU TISÍCEHO DEVÄŤSTÉHO ŠTYRIDSIATEHO DEVIATEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

GOTTWALD v. r.

L.S.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

DR. CLEMENTIS v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Na strane 334.