Nariadenie vlády č. 35/1949 Zb.Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

(v znení č. 232/1949 Zb.)

Čiastka 15/1949
Platnosť od 25.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

35.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1949

o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.

(2) V krajích s počtem nad 1,000.000 obyvatel může rada krajského národního výboru na návrh předsedy rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.

(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.

§ 2

(1) Referát pro všeobecné vnitřní věci

zajišťuje předpoklady, aby národní výbory jako orgány lidové správy vykonávaly veřejnou správu v zájmu lidu, opírajíce se o jeho přímou účast a iniciativu, pečovaly o rozvoj lidově demokratického zřízení a napomáhaly při přestavbě společnosti ve společnost socialistickou;

dbá, aby národní výbory zaměřily veškerou svou činnost podle vládního programu a využily svých pracovních možností především k plnění těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu a jednotné státní politiky nejdůležitější;

uvádí v soulad činnost všech složek krajského národního výboru;

vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;

dbá o to, aby sa cirkevný a náboženský život v kraji vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami ľudovodemokratického zriadenia, a zaisťuje tak pre každého Ústavou zaručené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej snášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní;

plní všechny úkoly krajské správy, pokud nepříslušejí jiným referátům krajského národního výboru.

(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) vyvíjí referát ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 zejména tuto činnost:

1. Dbá, aby vnitřní organisace národních výborů byla jednoduchá, účelná, výkonná a hospodárná a aby národní výbory řádně plnily své úkoly;

2. obstarává práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zvláště pokud jde o zastupování krajského národního výboru a kraje jako svazku lidové správy, a všeobecné práce pro plenární zasedání a schůze rady krajského národního výboru;

3. sleduje činnost jednotlivých referátů krajského národního výboru, sjednocuje ji a bdí nad prováděním směrnic nadřízených orgánů, jakož i plenárních zasedání a rady krajského národního výboru;

4. dbá o řádnou organisaci vnitřní služby u krajského národního výboru, stanoví rozvrh práce a určuje v pochybných případech příslušnost jednotlivých referátů;

5. sleduje činnost podřízených národních výborů, provádí v součinnosti s ostatními dotčenými referáty všeobecnou kontrolu vnitřního úřadování a správy těchto národních výborů a jejich podniků, ústavů a zařízení a projednává všeobecné stížnosti na jejich postup; dbá o řádnou správu všech složek krajského národního výboru a dohlíží na jejich vnitřní úřadování;

6. vykonáva štátnu správu v cirkevných a náboženských veciach a dozerá na činnosť všetkých cirkví, náboženských spoločností, reholí a kláštorov v kraji;

7. vykonáva dozor nad majetkom cirkví, náboženských spoločností, reholí a kláštorov, skúma ich hospodárenie a schvaľuje všetky majetkovoprávne úkony, týkajúce sa cirkevného majetku;

8. ochraňuje cirkevné pamiatky;

9. dozerá na vyučovanie náboženstva a na cirkevné učilištia;

10. odborne posudzuje cirkevnú a náboženskú tlač a sleduje krajskú tlač a rozhlas s cirkevného a náboženského hľadiska;

11. sleduje náboženský život v kraji;

12. dozerá na charitatívnu činnosť cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských spolkov, fondov a iných takých zariadení;

13. vybavuje veci cirkevných základín;

14. zúčastňuje sa pri vybavovaní iných vecí, obstarávaných ostatnými referátmi krajského národného výboru, pokiaľ sa dotýkajú cirkevných a náboženských záujmov;

15. rozhoduje ve věcech užívání státních symbolů, dohlíží na zachovávání zřetelnosti státních hranic a udržování schůdnosti hraničního pruhu; vyřizuje věci státního občanství;

16. vyřizuje všeobecné záležitosti svazků lidové správy, jejich podniků, ústavů a zařízení, věci znaků a vlajek svazků lidové správy a věci čestného občanství;

17. obstarává věci území a hranic kraje, slučování a rozlučování obcí a okresů, změn a úprav jejich hranic, jakož i věci místopisné;

18. řídí krajskou informační službu, dbá o propagaci činnosti lidové správy v kraji a vydává úřední publikace krajského národního výboru;

19. vyřizuje záležitosti členů národních výborů a komisí vyplývající z jejich funkce a věci odpovědnosti za její výkon;

20. rozhoduje a robí opatrenia podľa príslušných predpisov v osobných veciach zamestnancov krajskej, okresnej a miestnej správy a v osobných veciach duchovných cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných; stará sa o organizáciu politického a odborného školenia týchto zamestnancov;

21. pečuje o umístění a věcné vybavení národních výborů;

22. spolupůsobí při jmenování soudců z lidu, po případě je povolává nebo odvolává;

23. obstarává věci stálých voličských seznamů a voleb do Národního shromáždění, na Slovensku též do Slovenské národní rady, a dále do národních výborů a do jiných orgánů veřejné správy;

24. působí ve věcech matričních, sňatkových a změny jména a dohlíží na vedení matrik; spolupůsobí při sčítání lidu; vyřizuje věci titulů, řádů, čestných a pamětních odznaků a čestných uznání; ověřuje podpisy a pečeti veřejných orgánů;

25. vyřizuje správní věci veřejných archivů;

26. shromažďuje dokumentační materiál o politickém, hospodářském a kulturním životě v kraji a vede v patrnosti směrnice a pokyny upravující činnost orgánů lidové správy;

27. obstarává všeobecné záležitosti správního řízení a správního řízení trestního.

(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci provádí ve svém oboru také správní trestní řízení.

(4) K referátu pro všeobecné vnitřní věci jsou přičleněny kancelářská a hospodářská správa, pomocná pokladna a úřední knihovna krajského národního výboru.

§ 3

Ministerstvo vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu krajského národního výboru pro všeobecné vnitřní věci.

§ 4

Dnem 25. února 1949 ujímají se krajské národní výbory, pokud se tak již nestalo dříve, v oboru působnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci (§ 2) krajské správy, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají příslušná pověřenectva nebo jiné úřady.


§ 5

Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1948, č. 300 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, a vládní nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 1 Sb., jímž se stanoví další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se zrušují.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. února 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.