Vyhláška č. 83/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).

Čiastka 26/1949
Platnosť od 01.04.1949 do31.12.1950
Účinnosť od 01.04.1949 do31.12.1950
Zrušený 167/1950 Zb.

83

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 28. marca 1949

o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).


V druhej vete § 27, ods. 5 vl. nar. č. 10/1949 Sb. sa opravujú tlačové chyby, takže začiatok tejto vety zneje: „V takom prípade volí a odvoláva štyroch členov predstavenstva a štyroch náhradníkov národný výbor, ...“.


Za ministra:

Adamec v. r.