Nariadenie vlády č. 186/1949 Zb.Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov.

Čiastka 55/1949
Platnosť od 21.07.1949
Účinnosť od 01.07.1949

186.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. júla 1949

o dočasnej úprave výcviku učňov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1946, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Výcvik učňov je sústavná príprava pracujúcich k odbornej práci v učebných odboroch (odsek 2).

(2) Výcvik učňov sa vykonáva v učebných odboroch, ktoré vyhlási v Úradnom liste Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s ministerstvom, do ktorého pôsobnosti náleží hospodárske alebo správne odvetvie, v ktorom sa školenie učňov bude prevážne vykonávať (v ďalšom len „zúčastnené ministerstvo“), po vypočutí jednotnej odborovej organizácie. Učebné odbory môžu byť samostatné alebo tvoriť sústavu učebných odborov na seba naväzujúcich.

(3) Učebnú dobu pre jednotlivé učebné odbory vyhlási v dĺžke od 1 do 3 rokov Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastneným ministerstvom po vypočutí jednotnej odborovej organizácie v Úradnom liste.

(4) Výcvik učňov môže vykonávať každý podnik (podnikateľ), ústav a prevodzovateľ iného zariadenia, u ktorého sú splnené predpoklady pre úspešný výcvik v učebnom odbore (odsek 5). Ústav a prevodzovateľ iného zariadenia potrebujú však na vykonávanie výcviku učňov tiež povolenie krajského národného výboru. Toto povolenie nepotrebujú ústavy a prevodzovatelia iných zariadení, ktorí vykonávajú výcvik učňov na podklade doterajších predpisov alebo správnych rozhodnutí.

(5) Na výcvik učňov v učebných odboroch vyhlásených podľa odseku 2 sa vzťahujú, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, doterajšie predpisy o výcviku učňov, a to, pokiaľ ide o podniky, závody, ústavy a iné zariadenia nepodliehajúce živnostenskému poriadku alebo živnostenskému zákonu, obdobne.

§ 2.

(1) Československý ústav práce vypracuje opisy učebných odborov a osnovy výcviku, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastneným ministerstvom po vypočutí jednotnej odborovej organizácie. Opis učebného odboru a osnova výcviku, ktorých schválenie bolo Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti vyhlásené v Úradnom liste, sú pre výcvik učňov záväzné.

(2) Dozor nad vykonávaním výcviku učňov vykonáva krajský národný výbor.

§ 3.

(1) Učňovia sa podrobujú na konci učebnej doby učňovskej skúške. Starostlivosť o vykonávanie týchto skúšok náleží krajskému národnému výboru.

(2) Učňovi, ktorý s úspechom vykonal učňovskú skúšku, vydá krajský národný výbor po uplynutí učebnej doby výučný list.

§ 4.

(1) Krajský národný výbor môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa povoliť vykonanie učňovskej skúšky pred koncom učebnej doby, nie však pred uplynutím polovice určenej učebnej doby (§ 1, ods. 3).

(2) Ak vykoná učeň s úspechom učňovskú skúšku podľa odseku 1, odpúšťa sa mu zvyšok učebnej doby; krajský národný výbor mu vydá výučný list.

§ 5.

(1) Krajský národný výbor môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa povoliť vykonanie učňovskej skúšky z určitého učebného odboru tiež osobám starším 21 rokov, ktoré sa síce nepodrobily odbornému výcviku v učebnom pomere, boly však zamestnané za dobu trvajúcu aspoň dvojnásobok určenej učebnej doby (§ 1, ods. 3) prácami spadajúcimi do onoho učebného odboru.

(2) Ak ide o nové učebné odbory vyhlásené za účinnosti tohto nariadenia a ak sú inak splnené predpoklady uvedené v odseku 1, môže krajský národný výbor výnimočne povoliť vykonanie učňovskej skúšky po uplynutí doby kratšej, než je uvedená v odseku 1, najmenej však doby zodpovedajúcej určenej učebnej dobe (§ 1, ods. 3).

(3) Osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2, ktoré s úspechom vykonaly učňovskú skúšku, vydá krajský národný výbor výučný list.

§ 6.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti vyhlási po dohode so zúčastneným ministerstvom a Ministerstvom školstva, vied a umení po vypočutí jednotnej odborovej organizácie v Úradnom liste predpisy o učňovských skúškach (§ 3), najmä tiež o podmienkach, za ktorých možno udeliť povolenie na vykonanie učňovskej skúšky pred koncom učebnej doby (§ 4) a osobám, ktoré sa nepodrobily odbornému výcviku v učebnom pomere (§ 5).

§ 7.

Pôsobnosť, ktorá podľa tohto nariadenia, predpisov podľa neho vydaných alebo podľa ostatných predpisov o výcviku učňov prislúcha krajskému národnému výboru, vykonáva, pokiaľ sa týka baníckych učňov, banský úrad druhej stolice.

§ 8.

Konanie a opomenutie priečiace sa ustanoveniu § 2, vety druhej, alebo ustanoveniu § 135, ods. 1 alebo 2, § 137 alebo 140 živnostenského zákona tresce, ak nejde o čin trestný súdne, okresný národný výbor ako priestupok pokutou do 10.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 1 mesiaca alebo obidvoma týmito trestmi. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do 1 mesiaca. Ak sa uložia obidva druhy trestov zároveň, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom za nevymožiteľný peňažný trest presahovať 1 mesiac.


§ 9.

(1) Zrušuje sa platnosť, po prípade používateľnosť, všetkých predpisov odporujúcich tomuto nariadeniu a predpisom podľa neho vydaným.

(2) Najmä sa zrušuje platnosť, po prípade používateľnosť:

a) § 15, ods. 6, § 17, ods. 2, § 136, ods. 1 a 2, § 147, ods. 2 a 3, §§ 148 až 151, § 160, ods. 3, písm. b) a c), § 195, ods. 1, písm. f) a § 211, ods. 2, písm. k) živnostenského zákona;

b) § 1, ods. 1, § 5, § 6, ods. 1, § 7, ods. 1 až 4, § 8, § 9, ods. 1, §§ 11 a 12, §§ 15 až 17, § 19 a § 20, ods. 3 vládneho nariadenia zo dňa 3. júla 1943, č. 200 Sb., o úprave výcviku na povolanie.

(3) Dokiaľ nebudú vydané predpisy podľa § 1, ods. 2 a 3 a § 6, postupuje sa pri výcviku učňov vo veciach, ktoré tieto predpisy majú upraviť, podľa doterajších predpisov.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1949 a stratí ju dňom 31. decembra 1953; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.