Nariadenie č. 134/1949 Zb.Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu.

Čiastka 42/1949
Platnosť od 07.06.1949
Účinnosť od 07.06.1949

134.

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 21. mája 1949,

ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu.

Minister zdravotníctva nariaďuje podľa § 6 zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 70 Sb., o Štátnom zdravotníckom ústave:


§ 1.

(1) Štátny zdravotnícky ústav (ďalej len „ústav“) je podriadený Ministerstvu zdravotníctva.

(2) Ústav vykonáva svoju pôsobnosť (§ 2, ods. 1 zákona č. 70/1949 Sb. - ďalej len „zákon“) hlavným ústavom v Prahe, oblastným ústavom pre Slovensko v Bratislave a pobočkami.

§ 2.

(1) Hlavný ústav a oblastný ústav sa členia na tieto odbory:

I. odbor pre výskum a kontrolu životného prostredia, ktorý prevádza výskum a kontrolu pitných, minerálnych, povrchových a odpadových vôd, výskum a kontrolu ovzdušia a pôdy a osobnú, bytovú, školskú, priemyslovú a sociálnu hygienu,

II. odbor pre skúmanie výživy, poživatín a predmetov potreby, ktorý prevádza biologický výskum výživy a požívatín, výskum predmetov potreby, skúmanie poživatín, predmetov potreby a náhrad, vypracovávanie, výber a preskúšavanie metód pre potravný kódex československý, a mikrobiologické, histologické a serologické skúmanie potravín živočíšneho pôvodu,

III. odbor pre mikrobiologiu a epidemiologiu, ktorý prevádza mikrobiologický výskum so zreteľom na nákazlivé ochorenia, bakteriologicko-serologickú a parazitologickú diagnostiku, epidemiologiu, zdravotnícku štatistiku, diagnostiku a výskum virových nákaz, bakteriologickú diagnostiku a výskum tuberkulózy, výskum dedičných vlastností krvných, výrobu prípravkov pre mikrobiologickú diagnostiku a biochemický výskum mikroorganizmov,

IV. odbor pre skúmanie liečiv, ktorý prevádza kontrolu a skúmanie liečiv, liekov, liečebných a diagnostických pomôciek, ich náhrad, devitalizačných prípravkov a kontrolných metód so stránky chemickej, farmakognostickej a biologickej, V. odbor pre zdravotnícku výchovu a výcvik, ktorý sa stará jednak o vzdelanie a výcvik lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, jednak sa zúčastňuje na zdravotníckej ľudovýchove.

(2) Pobočky majú jeden alebo viac z odborov, uvedených v odseku 1.

(3) Odbory sú so stránky odbornej samostatnými pracovnými jednotkami. Odbory pobočiek sú vedené so stránky odbornej v českých zemiach príslušnými odbormi hlavného ústavu, na Slovensku oblastného ústavu.

§ 3.

(1) Odbory sa členia na oddelenia, ktoré sa skladajú z laboratórií ako základných pracovných jednotiek.

(2) Oddelenia zriaďuje, slučuje alebo zrušuje podľa pracovných potrieb prednosta príslušného odboru po vypočutí prednostov oddelení svojho odboru po dohode s riaditeľom hlavného, po prípade oblastného ústavu a so súhlasom Ministerstva zdravotníctva.

(3) Laboratória zriaďuje, slučuje alebo zrušuje na návrh prednostu oddelenia prednosta odboru po dohode s riaditeľom hlavného, po prípade oblastného ústavu.

§ 4.

(1) Osobným a služobným úradom všetkých zamestnancov je hlavný (oblastný) ústav. Vymenovanie zamestnancov, ktoré nie je vyhradené prezidentovi republiky alebo vláde, prislúcha riaditeľovi hlavného (oblastného) ústavu po predchádzajúcom súhlase ministra zdravotníctva.

(2) Pre prijímanie zamestnancov ústavu platia všeobecné predpisy.

(3) Pre obstarávanie určitých odborných prác, pre ktoré nemá ústav stálych zamestnancov, môžu byť na návrh poradného sboru a so súhlasom Ministerstva zdravotníctva ustanovení znalci (experti).

§ 5.

(1) Hlavný ústav a oblastný ústav spravujú (§ 4, ods. 3 zákona) a v medziach svojej pôsobnosti zastupujú riaditelia s lekárskym vzdelaním.

(2) V prípade zaneprázdnenia riaditeľa (choroba, dovolená a pod.) ho služobne zastupuje najstarší prednosta odboru.

(3) Riaditelia sa starajú o riadny a nerušený chod ústavu so stránky administratívnej a hospodárskej, o udržovanie a doplňovanie ústavných objektov, zariadení a prevádzkových potrieb, o zachovanie ústavného majetku, o poriadok a disciplínu, o účelnú spoluprácu všetkých složiek ústavu a o účelné využívanie prístrojov a zariadení ústavu. Riaditelia podávajú Ministerstvu zdravotníctva pravidelné štvrťročné zprávy o chode ústavu a na vyzvanie tiež zprávy mimoriadne.

(4) Riaditeľovi hlavného ústavu podliehajú služobne zamestnanci hlavného ústavu a pobočiek v zemiach českých, riaditeľovi oblastného ústavu zamestnanci oblastného ústavu a pobočiek na Slovensku.

(5) Riaditelia po vzájomnej dohode sostavujú a predkladajú Ministerstvu zdravotníctva návrh na ročný rozpočet ústavu a dozerajú na zachovávanie rozpočtových úverov.

(6) Riaditelia po vzájomnej dohode predkladajú Ministerstvu zdravotníctva návrhy pracovných poriadkov pre jednotlivé odvetvia činnosti a správy ústavu.

(7) Riaditeľ hlavného ústavu je v stálom styku s riaditeľom ústavu oblastného a stará sa o to, aby bol vo veciach administratívnych a hospodárskych zachovaný spoločný postup. Pokiaľ by vzhľadom na osobitné pomery oblastného ústavu a pobočiek na Slovensku bolo treba úchylky, rozhodne po vypočutí oboch riaditeľov Ministerstvo zdravotníctva.

(8) Správu pobočiek obstaráva prednosta odboru pobočky, ktorého tým poverí minister zdravotníctva na návrh riaditeľa hlavného (oblastného) ústavu a ktorým potom je v tejto funkcii podriadený riaditeľovi hlavného (oblastného) ústavu. Ustanovenia odseku 1 až 5 platia obdobne, pričom štvrťročné a mimoriadne zprávy a návrh ročného rozpočtu predkladajú sa riaditeľovi hlavného (oblastného) ústavu.

§ 6.

(1) Riaditeľ hlavného ústavu svoláva podľa potreby na prerokovanie závažných otázok správy celého ústavu poradný sbor, ktorý sa skladá z prednostov odborov a zástupcov zamestnaneckých organizácií hlavného a oblastného ústavu.

(2) Riaditeľ hlavného (oblastného) ústavu svoláva podľa potreby, najmä na prerokovanie závažných otázok správy niekoľkých odborov hlavného (oblastného) ústavu, poradný sbor, ktorý sa skladá z prednostov všetkých odborov hlavného (oblastného) ústavu a zástupcov jeho zamestnaneckých organizácií.

(3) Riaditeľ, ktorý sbor svoláva, môže na rokovanie prizvať tiež expertov a vedúcich úradníkov administratívnych; svolanie sboru oznamuje vopred Ministerstvu zdravotníctva.

§ 7.

(1) V čele každého odboru je prednosta s vysokoškolským vzdelaním a podľa možnosti s kvalifikáciou vysokoškolského učiteľa.

(2) Prednosta odborov hlavného (oblastného) ústavu vedú vedeckú, odbornú a výchovnú prácu svojho odboru a príslušných odborov pobočiek samostatne a sú pritom podriadení priamo Ministerstvu zdravotníctva, ktorému o činnosti odborov podávajú štvrťročné písomné zprávy a na vyzvanie tiež zprávy mimoriadne.

(3) Prednostu odboru pobočky ustanovuje minister zdravotníctva na návrh prednostu príslušného odboru hlavného (oblastného) ústavu.

(4) V odbore hospodárskej a administratívnej správy sú prednostovia odborov podriadení riaditeľovi hlavného (oblastného) ústavu.

(5) Kedykoľvek treba riešiť odbornú úlohu, presahujúcu bežnú činnosť, môžu svolať prednostovia odborov hlavného ústavu porady prednostov odborov a oddelení ústavu, ktorých sa vec týka, a prizvať k nim i iných pracovníkov. Konanie porady vopred oznamuje a návrhy na nej usnesené predkladá Ministerstvu zdravotníctva prednosta odboru, ktorý poradu svolal.

§ 8.

(1) V čele každého oddelenia je prednosta s vysokoškolským vzdelaním, ktorého ustanovuje na návrh prednostu odboru Ministerstvo zdravotníctva. Prednosta oddelenia vedie a koná podľa pokynov a smerníc prednostu odboru vedecké, odborné i výchovné práce v oddelení.

(2) Vedúceho laboratória ustanovuje na návrh prednostu oddelenia prednosta odboru. Obstaráva odborné i výchovné práce určitého užšieho pracovného úseku za vedenia prednostu oddelenia, ktorému je podriadený.

§ 9.

Ústav a jeho složky hospodária podľa schváleného rozpočtu ústavu a podľa ustanovení príslušného rozpočtového zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

§ 10.

(1) Ak je vo verejnom záujme, aby boly využité dosiahnuté odborné skúsenosti ústavu i na vysokých školách, oznamuje ústav výsledky svojích prác príslušným odborníkom vysokých škôl a vyžaduje si od nich pre tie isté účele vzájomné zprávy.

(2) Pokiaľ to nie je na ujmu plnení jeho úloh, poskytuje ústav na žiadosť vysokých škôl vysokoškolským pracovníkom potrebný materiál na vedecké bádanie a pre vyučovacie účele a umožňuje vysokoškolským poslucháčom hospitáciu v ústave.

§ 11.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje podľa potrieb jednotnej zdravotníckej politiky za účasti prednostov odborov a riaditeľov hlavného a oblastného ústavu pracovný program ústavu a dozerá na jeho vykonávanie, koordinuje a usmerňuje činnosť všetkých složiek ústavu tak, aby bola zaručená pracovná i organizačná jednota, a dohliada na správu a hospodárenie ústavu. Za tým účelom najmä

a) vydáva smernice, pokyny a pracovné poriadky pre odbornú činnosť a pre správu ústavu,

b) svoláva porady prednostov odborov a riaditeľov ústavu hlavného a oblastného, kedykoľvek je to treba, najmenej však dva razy do roka,

c) zúčastňuje sa podľa potreby prostredníctvom svojho zástupcu na poradách prednostov odborov (§ 7, ods. 5) a poradného sboru (§ 6),

d) robí vhodné opatrenia, aby účelné návrhy, urobené jednotlivými složkami alebo odbormi ústavu, boly vykonané a aby skúsenosti, vyplývajúce zo zpráv prednostov odborov a riaditeľov, sa využívaly v celom ústave,

e) schvaľuje rozpočet ústavu.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.