Nariadenie č. 102/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „C" sadzobníka všeobecnej dane.

Čiastka 34/1949
Platnosť od 23.04.1949 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1949 do31.12.1992
Zrušený 73/1952 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia čl. I č. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949

102.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 5. apríla 1949,

ktorým sa mení a doplňuje diel „C” sadzobníka všeobecnej dane.

Minister financií nariaďuje podľa § 37, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


Čl. I.

Všeobecné vysvetlivky k dielu „C“ sadzobníka všeobecnej dane, vydaného nariadením ministra financií zo dňa 24. decembra 1948, č. 285 Sb., sa menia a doplňujú takto:

1. Posledná veta vysvetlivky č. 1 zneje: „Poľnohospodárskou pôdou sa rozumejú všetky pozemky s katastrálnym výťažkom s výnimkou pozemkov, venovaných lesníctvu.“

2. Vysvetlivka č. 11 sa doplňuje troma ďalšími odsekmi, ktoré znejú:

„Roľníkom, hospodáriacim na poľnohospodárskej pôde s výmerou, nepresahujúcou 20 ha, o ktorých okresný národný výbor určí podľa predchádzajúceho odseku, že sú povinní platiť v roku 1949 všeobecnú daň, sa povoľuje odklad platobnej povinnosti vo veci tejto dane do 31. decembra 1949, ak predložia do 30. apríla 1949 miestne príslušnému finančnému úradu I. stolice potvrdenie miestneho národného výboru svojho bydliska, že uzavreli pre rok 1949 smluvu o výrobe poľnohospodárskych výrobkov podľa vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 6 Sb., o pôdohospodárskej výrobe podľa smluvy a smluvu o dodávke poľnohospodárskych výrobkov podľa vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 7 Sb., o výkupe a dodávke poľnohospodárskych výrobkov podľa smluvy.

Ak splní roľník, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie predchádzajúceho odseku, smluvu o výrobe poľnohospodárskych výrobkov a smluvu o ich dodávke a ak predloží potvrdenie o riadnom splnení smlúv, ktoré mu vydá mimoriadna vyživovacia komisia miestneho národného výboru jeho bydliska, príslušnému finančnému úradu I. stolice najneskoršie do 20. decembra 1949, stráca rozhodnutie okresného národného výboru, ktorým bolo určené, že roľník má platiť všeobecnú daň za rok 1949, účinnosť. Ak nepredloží roľník potvrdenie mimoriadnej vyživovacej komisie miestneho národného výboru v uvedenej lehote, je povinný zaplatiť všeobecnú daň za rok 1949 do 31. decembra 1949.

Ustanoveniami odsekov 2 a 3 tejto vysvetlivky nie sú dotknuté ustanovenia jej odseku 1, pokiaľ sa vzťahujú na roľníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde, ktorej výmera nepresahuje 20 ha, ktorí riadne splnili výrobné a dodávkové povinnosti za rok 1948 podľa odseku 1.“


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949 s výnimkou ustanovenia čl. I, č. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.